Address
Street Christopher Howes (street 96), Wat Phnom
Job Detail
Hiring
Employee
Type of Employment
Full time
Job Location
Phnom Penh
Salary Benefits
* ប្រាក់បៀវត្សរ៍គិតទៅតាមបទពិសោធន៍ និងលក្ខណៈសម្បត្តិនានាដែលផ្អែកលើមាត្រដ្ឋានប្រាក់បៀវត្សរ៍
របស់សាលា។
* មានប្រាក់ខែទី១៣ប្រចាំឆ្នាំ មានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់និយោជិក និងគ្រួសាររបស់គាត់
(ប្រពន្ធ/ប្ដី និងកូនៗ)
ព្រមទាំងមានការជួយឧបត្ថម្ភលើថ្លៃបង់ការសិក្សារបស់កូនៗ
មួយផ្នែកផងដែរ។
Job Reference No.
CA-6724-1218
Job Category
Education & Training
Accounting, Banking, Finance & Insurance
Company Industry
Banking, Financial Services
Education
Apply to this position

Comptable / Accountant

Summary of Position

Le lycée français René Descartes de Phnom Penh au Cambodge recrute un(e) Comptable.

Le Lycée Français René-Descartes de Phnom Penh est l’un des 495 établissements scolaires français à l’étranger homologués par le ministère de l’Éducation Nationale français et membre du réseau de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger.

Il assure à ce titre l’enseignement du premier et du second degré dans le respect complet des programmes français.

Il accueille aujourd’hui plus de 1270 élèves, de la Petite Section de Maternelle à la Terminale (séries scientifique, économique et sociale et littéraire).

Le/La comptable assure le suivi des opérations comptables et de trésorerie du Lycée Français René Descartes.

វិទ្យាល័យបារាំងរ៉ឺនេដេកាតភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជា ស្វែងរកបុគ្គលិកទាំងពីរភេទមួយរូបក្នុងមុខតំណែងជាគណនេយ្យករ។

វិទ្យាល័យបារាំងរ៉ឺនេដេកាតភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជា គឺជាគ្រឹះស្ថានសិក្សាភាសាបារាំងមួយក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានសិក្សាភាសាបារាំងចំនួន ៤៩៥គ្រឹះស្ថានផ្សេងទៀតនៅបរទេស ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំជាតិបារាំង និងជាសមាជិកនៃបណ្តាញទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអប់រំភាសាបារាំងនៅបរទេស។

វិទ្យាល័យបារាំងរ៉ឺនេដេកាតផ្តល់នូវការអប់រំកម្រិតបឋមសិក្សា និងកម្រិតមធ្យមសិក្សា ដោយគោរពទៅតាមកម្មវិធីអប់រំបារាំងទាំងស្រុង។

បច្ចុប្បន្នវិទ្យាល័យបារាំងរ៉ឺនេដេកាតមានសិស្សប្រមាណជាង ១២៧០នាក់ ដោយគិតចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យរហូតដល់ថ្នាក់Terminale (ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ព្រមទាំងផ្នែកអក្សរសាស្រ្ត)។

គណនេយ្យករទាំងពីរភេទធានានូវការតាមដានប្រតិបតិ្តការគណនេយ្យ និងរតនាគាររបស់វិទ្យាល័យបារាំងវិទ្យាល័យបារាំងរ៉ឺនេដេកាត។

 

Main Duties and Responsibilities

 • Le/la comptable tient la comptabilité de l’établissement
 • Il/elle contrôle les pièces justificatives et piloter le circuit de la dépense (validation des factures, préparation des différents paiements selon les divers moyens employés, rédaction des chèques, traitement des notes et frais de remboursement, déclaration et dépôt des taxes sur les salaires, rapprochement bancaire, gestion de la caisse, etc.)
 • Il/Elle met en œuvre le contrôle interne comptable (rapprochement des factures avec les bons de commandes, codification comptable et analytique des factures, enregistrement dans le logiciel dédié, participation aux clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles)
 • Il/Elle conseille et propose, si nécessaire, des mesures correctives
 • គណនេយ្យករទាំងពីរភេទកាន់គណនេយ្យរបស់សាលា
 • គណនេយ្យករទាំងពីរភេទត្រួតពិនិត្យសំណៅឯកសារបញ្ជាក់នានា និងគ្រប់គ្រងវដ្ដនៃការចំណាយ (ការពិនិត្យវិក្ក័យប័ត្រនានា ការរៀបចំការចំណាយខុសៗគ្នាទៅតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗរបស់បុគ្គលិក ការសរសេរមូលប្បទានប័ត្រ ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់សំណង និងព័ត៌មាននានាដែលពាក់ព័ន្ធ ការប្រកាស និងការកំណត់ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សរ៍ ការទាក់ទង និងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងធនាគារ ការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ ។ល។)
 • គណនេយ្យករទាំងពីរភេទអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យគណនេយ្យផ្ទៃក្នុង (ការផ្ទៀងផ្ទាត់វិក័យប័ត្រនានាជាមួយនឹងវិក័យប័ត្របញ្ជាទិញ ការចុះបញ្ជីគណនេយ្យ និងវិក្កយប័ត្រ ការរក្សាទុកព័ត៌មានក្នុងកម្មវិធីដែលតម្រូវឱ្យប្រើសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ ចូលរួមក្នុងការបិទបញ្ជីគណនេយ្យប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស និងប្រចាំឆ្នាំ)
 • គណនេយ្យករទាំងពីរភេទណែនាំ និងស្នើនូវវិធានការកែតម្រូវនានាប្រសិនបើចាំបាច់

Minimum Educational Level Required

Bachelor's Degree

Minimum Career Level Required

Fresh Graduate / Entry level

Languages Required

ភាសាកំណើតជាភាសាបារាំង ឬខ្មែរ និងជំនាញភាសាផ្សេងទៀតត្រឹមកម្រិតដែលអាចប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបាន។
Français ou Cambodgien langue maternelle et capacité professionnelle dans l’autre langue.
ភាសាអង់គ្លេសត្រឹមកម្រិត B1។
Anglais niveau B1.

Other Requirements

 • Le/La comptable connaît les règles et techniques de la comptabilité. Il/Elle dispose de connaissances générales en méthodes de gestion et de suivi
 • Le/La comptable connaît la suite Windows, en particulier Word et Excel ainsi que le logiciel SAGE
 • Le/La comptable connaît les projets éducatifs du Lycée Français René Descartes
 • Le/La comptable sait faire preuve de discrétion en toutes circonstances
 • Bac + 2 /3 en comptabilité et gestion ou expérience dans un poste similaire
 • Français ou Cambodgien langue maternelle et capacité professionnelle dans l’autre langue
 • Anglais niveau B1
 • គណនេយ្យករទាំងពីរភេទយល់ដឹងពីវិធាន និងបច្ចេកទេសគណនេយ្យ។ គណនេយ្យករទាំងពីរភេទមានចំណេះដឹងទូទៅលើរបៀបនៃការគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យតាមដាន
 • គណនេយ្យករទាំងពីរភេទយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Windows ជាពិសេសកម្មវិធី Word និង Excel ព្រមទាំងកម្មវិធី SAGE ផងដែរ
 • គណនេយ្យករទាំងពីរភេទយល់ដឹងពីគម្រោងអប់រំនានារបស់វិទ្យាល័យបារាំងរ៉ឺនេដេកាត
 • គណនេយ្យករទាំងពីរភេទត្រូវចេះរក្សារាល់ការសម្ងាត់ក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់
 • មានកម្រិតត្រឹមមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ +២ / +៣ ក្នុងជំនាញគណនេយ្យ ឬមានបទពិសោធន៍ការងារប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងមុខតំណែងខាងលើ
 • ភាសាកំណើតជាភាសាបារាំង ឬខ្មែរ និងជំនាញភាសាផ្សេងទៀតត្រឹមកម្រិតដែលអាចប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបាន
 • ភាសាអង់គ្លេសត្រឹមកម្រិត B1

Application Deadline

Saturday 26 January 2019


Apply to this position

OR

Apply via email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22