ក្រុមហ៊ុន
Urban Living Solutions
អាជីវកម្ម
Real Estate & Property Management
អាស័យដ្ឋាន
Factory Phnom Penh Building, No. 1159, 2nd Floor, National Road No.2, Phum Preak Ta Nu, Sangkat Chak Angre Leu, Khan Mean Chey, Phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Siem Reap
ចំនួនប្រាក់ខែ
$800 - $1,000 (negotiable)
លេខកូដការងារ
AM-6856-0219
ប្រភេទនៃការងារ
Accounting, Banking, Finance & Insurance
អាជីវកម្ម
Real Estate & Property Management
Apply to this position

ប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Urban Living Solutions is currently recruiting an Accounting Manger to be a part of an upcoming large residential and commercial development project based in Siem Reap. The project is currently in the pre-launch phase with a construction/sales launch targeted for Q2 2019. 

As an Accounting Manager, this person will be held accountable for the daily financial management of the project. 

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Manage all accounting activities related to real estate development project (sales, costs, cash management, P&L reporting, etc.)
 • Oversee, analyze, and manage all accounting functions (A/R, A/P, G/L, fixed assets, cash collections/deposits, monthly closing, taxation, and others)
 • Develop accounting processes – specifically creating internal controls, accounting policies, and process improvement of workflows
 • Recruit and manage internal accounting team – identify, recruit, oversee and supervise own supporting accounting staff
 • Administrate frequent financial reports – inspect and ensure proper recording of daily accounting entries and reconciliation of variances
 • Process data – compile information, analyze accounting data, and produce financial reports for management
 • Financial forecasting – assist in budgeting and business forecasting as required
 • Liaise with cooperative individuals such as Project Manager, Sales team, and external third parties

ចំនួនក្រុមការងារ

3-4 pax

ការធ្វើការរាយការណ៏

The position will report directly to the Project Manager and shareholders

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

- 3-5 years of professional experience– Ideally, this person should have prior experience working in a real estate development company (or similar environment) 
- Minimum 2 years supervisory experience – This position will eventually have 2-3 junior staff reporting to it, let us know how you will have the experience to manage a team.
- Independent and able to work under minimal supervision

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Manager (Staff supervisor,...)

កំរិតនៃភាសា

Fluent written & spoken English and Khmer

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Khmer Nationality
 • 4-Year education at an accredited institution– Bachelor’s degree in accounting, Finance, Auditing or related field
 • 3-5 years of professional experience– Ideally, this person should have prior experience working in a real estate development company (or similar environment) 
 • Minimum 2 years supervisory experience– This position will eventually have 2-3 junior staff reporting to it, let us know how you will have the experience to manage a team
 • Independent and able to work under minimal supervision
 • Honest, hard-working, reliable, well organized, and able to work with a team
 • Currently or willing to be based in Siem Reap

Apply via email: rachel@urbanlivingsolutions.com/apply@topjobcambodia.com

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 19 March 2019


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22