ក្រុមហ៊ុន
Beijing Fanghezhengwen Investment co.,ltd
អាជីវកម្ម
Chemicals & Petro-Chemicals
Real Estate & Property Management
នយោជិក
50-200
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Kampong Som
ចំនួនប្រាក់ខែ
$500-$1000
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
- Salary: $500- $1,000, depending on ability
- Provide accommodation, occasional meals, other benefits
លេខកូដការងារ
A-7141-0519
ប្រភេទនៃការងារ
Secretary & Executive Assistant
អាជីវកម្ម
Chemicals & Petro-Chemicals
Real Estate & Property Management
Apply to this position

Assistant

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Beijing Fanghezhengwen Investment co.,ltd is looking for an Assistant.

ចំនួនក្រុមការងារ

50-200

កំរិតនៃការអប់រំ

High School or equivalent

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • 1,Fluent in Chinese and Cambodian translation
  • 2,Familiar with Cambodia, good at coordinating and handling affairs, able to lead colleagues to handle procedures in various departments
  • 3,Age 24-50 years old, gender not limited
  • 4,Driver's license is preferred

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Sunday 30 June 2019


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22