ក្រុមហ៊ុន
GBCI Ventures PLC
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
អាស័យដ្ឋាន
GBCI Ventures Plc. Office at Nº B02-033, Street Koh Pich, Sangkat Tonle Bassac,Khan Chamkarmon, Phnom Penh 12301, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Competitive salary
លេខកូដការងារ
JP005
ប្រភេទនៃការងារ
Accounting, Banking, Finance & Insurance
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
Apply to this position

Customer Support Teller (Chinese Speaking) 5x

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

GBCI Ventures PLC​: currently, we are looking for a candidate in the position Customer Support Teller (Chinese Speaking).

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Assist to help a large number of incoming calls and emails
 • Handle to managing customers’ accounts
 • Control to keeping a record of customer interaction and details of actions taken from time to time
 • Assist to generating sales leads, building sustainable relationships where necessary
 • Contributes to team effort by accomplishing related results as needed
 • Perform other duties assigned by line manager

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

At least 1-year experience in Customer Service function or relevant experience.

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

English - Good
Chinese - Mandarin - Good

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Bachelor degree in Public Administration, Marketing, Business Administration, Management, or relevant required
 • At least 1-year experience in Customer Service function or relevant experience
 • Proficiency Chinese a must (Fluent speaking, writing reading)
 • Being friendly, convincing, patient, flexible, disciplinary, well behaved and smartly dressed and possessing good interpersonal skills
 • Good command of computer (Internet, Email, Microsoft word, Excel, PowerPoint, etc.)
 • Self-motivated/ patient and commits to company's mission, vision and core values

**How to Apply:

 • Interested candidates should submit an application to GBCI Ventures Plc. Office at Nº B02-033, Street Koh Pich, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh 12301, Cambodia or send a Resume and Cover Letter (soft copy only and no any attached certificate) by email: nilda@gbci.vc / Website: gbci.vc

** Notice: Only short-listed candidates will be contacted for the interview.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Thursday 06 February 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22