ក្រុមហ៊ុន
My Accounts Receivable
នយោជិក
10-50
អាស័យដ្ឋាន
161 Collins Street, Melbourne VIC 3000 - Opening soon in Phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$900+ with bonuses and incentives
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
For each client that renews with us, there will be bonuses and incentives TBA
លេខកូដការងារ
AR100-1
ប្រភេទនៃការងារ
Customer Support & Client Care
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
Apply to this position

Full-Time

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

You will be handling companies outstanding invoices anywhere from 2 days up to 3 months overdue, you will follow a strict system that is new and unique using the newest software available of which you will receive training on how to use. You will liaise with the appropriate person on a daily/weekly basis in Australia to ensure the system runs smoothly and help to drive in these outstanding invoices to help the companies cash flow.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • Contacting businesses to pay their invoices for a number of different companies a day.

ចំនួនក្រុមការងារ

10+

ការធ្វើការរាយការណ៏

Regular reporting will be done, but the software will take care of this for you and we will monitor calls

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

We are looking for people with confidence and good phone communication skills and a little sales knowledge would help as you have to be able to control people who don't like to pay.

កំរិតនៃការអប់រំ

High School or equivalent

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

NATIVE ENGLISH SPEAKERS ONLY

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • Good communication skills
  • Telephone experience from customer service up to telemarketing and telesales
  • Be able to condition yourself to work from home (initially)
  • Must have a bank account - No Wing, Western Union, Cash in-hand all staff will be paid through ABA and the company account
  • Work permits will be available after a trial perioda

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22