ក្រុមហ៊ុន
Kingtel Communication Limited
អាជីវកម្ម
Telecommunications
នយោជិក
50-200
អាស័យដ្ឋាន
#728-734, Kampuchea Krom Blvd, Sangkat Phsar Depo 2, Khan Toul Kork
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$280 - $400
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
- Insurance/ NSSF
- Annual leave
- Holiday depend on Cambodia labor law
- Working from Monday to Saturday (Half day)
លេខកូដការងារ
NO-8213-0120
ប្រភេទនៃការងារ
IT & Software Development
អាជីវកម្ម
Telecommunications
Apply to this position

បុគ្គលិកប្រតិបត្តិការNetwork

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Kingtel Communication Limited: currently, we are looking for a candidate in the position Network Operation Center (NOC) Officer.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Monitoring network infrastructure and network devices (Router, Switch, Base station, and Customers connection), Huawei U2000 and power system
 • Support customer over the phone, on the chat line or via email
 • Follow up all customer complaints to ensure all complaints have been solved o time and in a professional manner
 • Analyze problems of customers, perform troubleshooting, communicate with site technicians and other related departments. Able to produce first level troubleshooting on the system
 • Identify and escalate prioritize issue to other related departments
 • Prepare document and schedule for technical team
 • Follow standard process and procedure 
 • Complete call logs and produces all reports

ចំនួនក្រុមការងារ

200

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

1+ years of experience in related fill

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Fresh Graduate / Entry level

កំរិតនៃភាសា

Good written, oral and listening skills in English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Preferable Bachelor of Computer Science or Tele Communication
 • 1+ years of experience in related fill
 • Technical knowledge and proficiency with LAN/WAN, VLAN, FTTH, Wireless network
 • Excellent Analytical skills 
 • Possess good interpersonal communications and negotiation skills
 • Maintain stable performance under pressure.
 • Good written, oral and listening skills in English

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Saturday 22 February 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22