ក្រុមហ៊ុន
Chip Mong Group
អាជីវកម្ម
Trading
នយោជិក
>200
អាស័យដ្ឋាន
#137, St Mao Tse Tung, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Kampong Som
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
លេខកូដការងារ
SO-7135-0519
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Trading
Apply to this position

Sales Officer

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Chip Mong Group is looking for a Sales Officer.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Organize things and responsibilities in the workplace well with great cooperation
 • Make daily reports
 • Go on field to find customer for selling company product
 • Prepare documents related to sale method such as customers list, product orientation, quotation, purchase order etc.
 • Close sell by clarify on credit term and credit limit with company’s policy
 • Prepare sales annual plan and sales report
 • Calling to existing customers for additional purchase
 • Distribute products usually in the assigned territory
 • Achieve monthly target
 • Convince customers and solve problems
 • Keep good relationship with customers
 • Collect market information and reports to supervisor

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

1 year

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Fresh Graduate / Entry level

កំរិតនៃភាសា

English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Bachelor’s degree in Business administration or a related field
 • At least 1 years of experience in sales and/or Marketing, or a related area
 • Knowledge of Sales, Marketing and research of business models and strategy
 • Advanced level in Excel and PowerPoint
 • Strong presentation, written communication, and report-writing skills in English and Khmer and Chinese.
 • Strong interpersonal and communication skill
 • Strong analytical and logical thinking skills
 • Ability to think creatively and innovatively
 • Ability to work under pressure
 • Valid driver’s license
 • Flexible to travel

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Saturday 31 August 2019


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22