ក្រុមហ៊ុន
Chip Mong Group
អាជីវកម្ម
Trading
នយោជិក
>200
អាស័យដ្ឋាន
#137, St Mao Tse Tung, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Tbong Khmum
Kampong Som
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
លេខកូដការងារ
SR-7132-0519
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Trading
Apply to this position

Sales Representative

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Chip Mong Group is looking for a Sales Representative.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Achieve sales target and expected performance area
 • Follow the tour plan to visit the customer in the given territory
 • Implement sales promotion effectively
 • Build good relationship with the customers
 • Be responsible on merchandising and market hygiene
 • Follow up payment of the customer to comply with company’s credit policy
 • Prepare market intelligence report and market price survey
 • Work closely with dealer in provinces

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

1 year

កំរិតនៃការអប់រំ

High School or equivalent

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Fresh Graduate / Entry level

កំរិតនៃភាសា

Khmer/ English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Graduated or is pursuing Bachelor Degree in Sales and Marketing or equivalent
 • Have 1-3 years of experience as Sales Representative
 • Have good presentation and communication skills
 • Possess good in interpersonal relationship skill
 • Be result-oriented and able to work under pressure
 • Have good command of spoken and written English; Having knowledge of other Asian language will be an added advantage
 • Demonstrate skills in computer applications including word, excel, and power point

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Sunday 30 June 2019


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22