អាស័យដ្ឋាន
#46a, Monivong Blvd, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
DMO-8712-0720
ប្រភេទនៃការងារ
Marketing & Product
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Apply to this position

Digital Marketing Officer

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM) is a petroleum importer operating in Cambodia since 2008 by providing quality gasoil and gasoline nationwide.

We are looking for a Digital Marketing Officer who will be based in Phnom Penh to support and grow our business. It is expected to be filled as soon as possible. 

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Develop, implement, and monitor Digital Marketing Strategy in alignment with the Marketing and Business Strategy
 • Develop multi-channel communication through BVM marketing strategy
 • Handle BVM’s social media such as Facebook, website, YouTube, and LinkedIn
 • Develop month contents and themes for social media communication contents
 • Develop creative contents for communication and marketing materials
 • Work on marketing collaterals and marketing campaigns
 • Digital report performance tracking
 • Identify new trends in digital marketing, evaluate new technologies and ensure the brand is at the forefront of industry developments
 • Contact and monitor with printing, advertising, marketing and design agencies and other suppliers to produce marketing and communication tools and design project and to make sure the produced items are in good quality paralleled to the policies and guidelines defined by BVM

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Manager (Staff supervisor,...)

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Bachelor’s degree in media and communications, marketing and or relevant qualifications.
 • Have at least 1-2 years of direct experience in digital marketing is an advantageous
 • Desire to apply good modern management or technical skills to achieve business KPIs
 • Ability to lead and demonstrate excellent leadership to the team
 • Excellent communication and people skills
 • Aptitude in resolving issues and conflicts
 • Good graphic design skill and computer literacy – MS office, design software, Adobe Photoshop, and Illustrator
 • Good proficiency in written Khmer and English

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Thursday 15 October 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22