ការបង្កើតគណនីរបស់នយោជកជាមួយ Top Job Cambodia – Now FREE & UNLIMITED until December 2020
អ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីម៉ែលមួយដើម្បីទាញយក CV សម្រាប់រាល់ការដាក់ពាក្យរបស់បេក្ខជន/បេក្ខនារី។ អ្នកអាចគ្រប់គ្រងអំពីការជូនដំណឹងនេះនៅក្នុងគណនីនិយោជករបស់អ្នក។
By continuing you agree with our Privacy policy.

មានសំណួរណាមួយ? ទូរស័ព្ទមកយើងតាមរយៈលេខ +855 (0)23 430 110