14 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
ជាងថត
Koh Thmey Technology Co, Ltd
Phnom Penh
$300-$500
Marketing Field Manager
Havas Riverorchid
Phnom Penh
$250-$400
Media Planner
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Negotiable
Media Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Negotiable
Account Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Negotiable
Senior Activation Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$3000
Digital Intern
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Phnom Penh
$300-$500
Tax and Reporting Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Executive Director
Phnom Penh | $4000-$6000
Human Resources Director
Phnom Penh | $2000-$3500
Sales Supervisor
Phnom Penh | Up to $1000
Graphic Design Supervisor
Phnom Penh | Up to $1000
Construction Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Human Resource and Admin Manager
Phnom Penh | $1500-$1900
Human Resources Manager
Phnom Penh | Up to $1500
Marketing and Communication Manager
Phnom Penh | Up to $3000
Marketing Manager
Phnom Penh | Up to $2000
Senior Quantity Surveyor
Phnom Penh | Up to $4300
កម្មសិក្សា