3 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
$2500
Admin and HR assistant Internship
Hydrologic Social Enterprise
Phnom Penh
Business Development Manager
Saint Blanquat & A. Co., Ltd

$1,000 - $1,500
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Group HR Manager
Phnom Penh | Competitive Salary
Project Manager
Phnom Penh | $2000-$2500
Finance Manager
Phnom Penh | $1000-$1400
Sales Executive
Phnom Penh | $1600-$2300
Product Technical Supervisor
Kandal | $1600-$2300
Deputy Head of IT
$2500-$3000
Sport leader
Phnom Penh | $800-$1200
ប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ
Siem Reap | $800 - $1,000 (negotiable)
កម្មសិក្សា
Receptionist Intern
Phnom Penh | Negotiation