ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ
Deputy Chief Finance Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive salary
Senior Finance Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive salary
Deputy Head of Finance Department
Samrithisak Microfinance
Phnom Penh
E-Payment System Analyst
Saint Blanquat & A.

$2,500-$3,000
Digital Project Manager
Saint Blanquat & A.

$2,500-$3,000

$2,500-$3,000
Senior Cost Manager
Uni Sun Development Corp
Phnom Penh
BIM (Project) Manager
Uni Sun Development Corp
Phnom Penh
Warehouse Supervisor
Uni Sun Development Corp
Phnom Penh
Market Researcher - Real Estate
Uni Sun Development Corp
Phnom Penh
Company Legal & Tax Executive
Uni Sun Development Corp
Phnom Penh
Construction Manager
Uni Sun Development Corp
Phnom Penh
Medical Doctor
Institut Pasteur
Battambang
Phnom Penh
Nurse
Institut Pasteur
Battambang
QA/QC SUPERVISOR-URGENT
Urbanland Asia Investment Co.,Ltd
Phnom Penh
Negotiation
Phnom Penh
Competitive
Network Administrators
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1,000
System Administrator
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1,000
Phnom Penh
Competitive
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ
Deputy Chief Finance Officer
Phnom Penh | Competitive salary
Senior Finance Officer
Phnom Penh | Competitive salary
E-Payment System Analyst
$2,500-$3,000
Digital Project Manager
$2,500-$3,000
Business Development and Services Manager
Phnom Penh | Competitive Salary
Operation Manager
Phnom Penh | $1500
ASSISTANT FACTORY MANAGER (3 vacancies)
Kandal | $3,500 - $4,000
Chief Engineer
Lao | $2000 pm
Internship