ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ
Sale Engineer (អ្នកលក់)
PRS Engineering Co.,ltd
Phnom Penh
$200-$300
Phnom Penh
$200-$250
Sales
chhayvann company
Phnom Penh
300$-400$
SUSTAINABILITY DEVELOPER
Representative Office of Puls Trading Far East Limited
Phnom Penh
Head Chef
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive salary
Business Development Manager
Negocia Ventures
Phnom Penh
Phnom Penh
$130-$150
Team Leader - Retails
Saint Blanquat & A. Co., Ltd
Phnom Penh
$800 - $1,200
Phnom Penh
Doctor of the health center
Toutes à l'école
Phnom Penh
Chief Operating Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive salary
Internal Audit Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1,000-$2,000
Digital Project Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1,000 - $1,500
Phnom Penh
Competitive salary
Legal Advisor
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
800$ - 1,200$
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ
Head Chef
Phnom Penh | Competitive salary
Team Leader - Retails
Phnom Penh | $800 - $1,200
Chief Operating Officer
Phnom Penh | Competitive salary
Internal Audit Manager
Phnom Penh | $1,000-$2,000
Digital Project Officer
Phnom Penh | $1,000 - $1,500
Project Manager (Industrial & Commercial Solar)
Phnom Penh | Competitive salary
Legal Advisor
Phnom Penh | 800$ - 1,200$
Chief Finance Officer
Phnom Penh | $2,500-$3,000
General Manager
Phnom Penh | Competitive salary
Branch Manager
Siem Reap | $500-$800