ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Sales and Marketing Officer
MJQ Education PLC
Phnom Penh
Negotiable
Japanese Translator
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$250-$500
HR Executive
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$300-$500
Senior Procurement Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1800
Logistic Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1000
Design Manager
Ai Associates (Cambodia) Co.,Ltd
Phnom Penh
$1800-$2500
Communications Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1500
School Administration Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $2000
Site and Facilities Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $2000
Finance Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$2500
រដ្ឋបាលគំរោង
ECO INTERIORS INTERNATIONAL SDN BHD

$200

$300
ប្រធានគំរោង
ECO INTERIORS INTERNATIONAL SDN BHD

Negotiable

$400-$600
Phnom Penh
$1000-$2000
Senior Power System, ( Khmer / English / Chinese )
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
Business Development Manager
Ai Associates (Cambodia) Co.,Ltd
Phnom Penh
$1200
Legal Counsel
MJQ Education PLC
Phnom Penh
Negotiable
Corporate Sales Representative
Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM)
Phnom Penh
Negotiable
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Senior Procurement Officer
Phnom Penh | Up to $1800
Logistic Officer
Phnom Penh | Up to $1000
Communications Officer
Phnom Penh | Up to $1500
School Administration Manager
Phnom Penh | Up to $2000
Site and Facilities Manager
Phnom Penh | Up to $2000
Finance Manager
Phnom Penh | $2000-$2500
Business Development Manager
Phnom Penh | $1000-$1300
Senior Manager, Customer Service
Phnom Penh | $1500-$2500
Pipelines Installation Foreman
Phnom Penh | Up to $1500
កម្មសិក្សា