ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ
Marketing Executive
Hongkong Land Cambodia
Phnom Penh
Phnom Penh
Negotiable
Financial Sales Team Leader
Alpha Omega Energy
Phnom Penh
Negotiable
Lending Sales Representative
Alpha Omega Energy
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
Investment Panelist
Alpha Omega Energy
Phnom Penh
Negotiable
Assistant
Alpha Omega Energy
Phnom Penh
Negotiable
Online Marketer
Alpha Omega Energy
Phnom Penh
Negotiable
Office Manager
Alpha Omega Energy
Phnom Penh
Negotiable
Power Grid Electrical Engineer
Alpha Omega Energy
Phnom Penh
Negotiable
General Electrical Engineer
Alpha Omega Energy
Phnom Penh
Negotiable
IT Web Developer
Alpha Omega Energy
Phnom Penh
Negotiable
Investment Sales Officer
Alpha Omega Energy
Phnom Penh
Negotiable
Commercial Loan Sales Officer
Alpha Omega Energy
Phnom Penh
Negotiable
Co-Working Space Manager
Alpha Omega Energy
Phnom Penh
Negotiable
IT Administrator
Alpha Omega Energy
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
Investment Sales Representative
Alpha Omega Energy
Phnom Penh
Negotiable
Executive Assistant
Alpha Omega Energy
Phnom Penh
$400-$600
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ
Industrial Engineer
Kandal | $1,800~$2,200
Production Executive
Phnom Penh | $2,000 - $2,800
Operational Risk and Compliance Manager
Phnom Penh | $1,200-$1,500
Chief Engineer
Lao | $2000 pm