ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Backend Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$300-$1,500
Ruby On Rails Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1000
Kotlin Developer for Andriod ($300-$1,500)
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$300-$1,500
Senior Contract Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
Sales and Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
Head of Manufacturing
Saint Blanquat & A.

Competitive
Head of Construction
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
Head of Architecture and Planning
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
Executive Chief Financial Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
Chief Financial Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
Senior Recruitment Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Very Competitive Salary
Executive Country Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3000-$6000
Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$4000-$5000
HR & Admin Manager
GREEN O FARM
Phnom Penh
Negotiate
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Senior Contract Manager
Phnom Penh | Competitive
Sales and Marketing Manager
Phnom Penh | Competitive
Head of Manufacturing
Competitive
Head of Construction
Phnom Penh | Competitive
Head of Architecture and Planning
Phnom Penh | Competitive
Executive Chief Financial Officer
Phnom Penh | Competitive
Chief Financial Officer
Phnom Penh | Competitive
Digital Media Communications Manager
Phnom Penh | Negotiable
Sales, Marketing and Business Development Manager
Phnom Penh | Very Competitive Salary
Executive Country Manager
Phnom Penh | $3000-$6000
កម្មសិក្សា