ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Digital Marketing Supervisor
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$600
Sales Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1800
Shipping Manager
Saint Blanquat & A.
Kampong Speu
$1500-$3000
Sales SME ($400 - $800)
Chailease Royal Leasing Plc
Phnom Penh
Administrative Officer
ICS International School
Phnom Penh
$300-$500
Digital Marketing and Graphic Designer
Century 21 Imperial Realty Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$600
Phnom Penh
$300-$500
Business Development Manager
Easybook (Cambodia) Co., Ltd.
Phnom Penh...
$350-$450
Phnom Penh
$200-$300
Phnom Penh
$180-$250
ប្រធានផែ្នកទីផ្សារ
black Eagle International Co.,Ltd
Siem Reap
$350-$500
Sales Executive
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Battambang...
Negotiable
Interpreter
Beijing Fanghezhengwen Investment co.,ltd
Phnom Penh
$700-$1000
Assistant
Beijing Fanghezhengwen Investment co.,ltd
Kampong Som
$500-$1000
Graphic Design
Camfone co.,ltd
Phnom Penh
Negotiate
Full-Time
My Accounts Receivable
Phnom Penh
$900+ with bonuses and incentives
Chief Commercial Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000
Sales Officer
Chip Mong Group
Kampong Som
Negotiable
Sales Executive
Chip Mong Group
Phnom Penh
Negotiable
Project Sales Executive
Chip Mong Group
Phnom Penh
Negotiable
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Sales Manager
Phnom Penh | $1800
Shipping Manager
Kampong Speu | $1500-$3000
Full-Time
Phnom Penh | $900+ with bonuses and incentives
Chief Commercial Officer
Phnom Penh | $2000
Audit Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Corporate Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Partnership Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Site Manager
Kampot | $1400-$1600
Branch Manager
Phnom Penh | Competitive Salary
Relationship Manager
Siem Reap | Competitive Salary