ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
PR Communication Executive
Unisun Development Corp

Sales Manager
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Senior Interior Designer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$1000
Purchasing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000-$1500
Chief Investment Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$4000-$6000
Operations Coordinator
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$1000
Senior Interior Designer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$1000
PR & Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$2000
Deputy Factory Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$2500
Investment Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3000
Financial Analyst
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3000
AR/AP Accountant
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$600-$1000
Personal Assistant to Chairwoman
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000-$1500
Business Development Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1400
Phnom Penh
$1000-$1300
Sales and Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1200
Camp Boss
Saint Blanquat & A.
Kampong Som
Up to $1500
Senior HR & Payroll Officer
Saint Blanquat & A.
Kampong Som
Up to $1000
HR & Admin Officer
Saint Blanquat & A.
Kampong Som
Up to $1000
Lean Management Controller
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3000
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Senior Interior Designer
Phnom Penh | $700-$1000
Purchasing Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Chief Investment Officer
Phnom Penh | $4000-$6000
PR & Marketing Manager
Phnom Penh | $1500-$2000
Deputy Factory Manager
Phnom Penh | $1500-$2500
Investment Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Financial Analyst
Phnom Penh | Up to $3000
AR/AP Accountant
Phnom Penh | $600-$1000
Personal Assistant to Chairwoman
Phnom Penh | $1000-$1500
Business Development Manager
Phnom Penh | Up to $1400
កម្មសិក្សា