ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ
Structural Technical Engineer
Oliver Ho & Associates
Phnom Penh
Negotiable
MEP Technical Engineer
Oliver Ho & Associates
Phnom Penh
Negotiable
Architectural / ID Technician
Oliver Ho & Associates
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable

$800
Graphic Designer & Photographer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800
Payable Accountant
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$500
Building Supervisor
Hongkong Land Cambodia
Phnom Penh
Operation Manager
sun inns hotel
Phnom Penh
Base on experience
Phnom Penh
Phnom Penh
Waiter/Waitress
Thalias Co., Ltd
Phnom Penh
Driver
Thalias Co., Ltd
Phnom Penh
Cashier
Thalias Co., Ltd
Phnom Penh
Commis III
Thalias Co., Ltd
Phnom Penh
WAREHOUSE ASSISTANT
Institut Pasteur
Phnom Penh
Phnom Penh
Negotiable
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ
Payroll Manager
Phnom Penh | $800 - $1200
Industrial Engineer
Kandal | $1,800~$2,200
Production Executive
Phnom Penh | $2,000 - $2,800
Operational Risk and Compliance Manager
Phnom Penh | $1000-$2000
Beginner
Kampong Chhnang... | $2000
General Manager - Hotels
Phnom Penh | Above $4,500
Chief Engineer
Lao | $2000 pm
Recruitment & Training Manager
Phnom Penh | $1800 - $2000
Chief Financial Officer
Battambang | $2000-$3500