ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Senior Quantity Surveyor
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3000
Design Manager
Saint Blanquat & A.

$5000-$6000
Compliance Manager
Saint Blanquat & A.
Kandal
$1500-$2300
Administration Manager
Saint Blanquat & A.
Kandal
$1500-$2300
Shipping Manager
Cambodian Gateway Underwear
Kampong Som
$800-$1000
School Principle
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3000
Phnom Penh
$600-$800
Agriculture Engineer
La Plantation Management
Kampot
$700
Delivery
La Plantation Management

$150
Cargo Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000
Electric & Automation Supervisor
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1400-$1500
Phnom Penh
$2500-$3000
Brand Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1100-$1500
Sale Admin Officer
KT Express Logistic Co., Ltd

Sale Supervisors
KT Express Logistic Co., Ltd
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Senior Quantity Surveyor
Phnom Penh | $2000-$3000
Design Manager
$5000-$6000
Compliance Manager
Kandal | $1500-$2300
Administration Manager
Kandal | $1500-$2300
School Principle
Phnom Penh | $3000
Cargo Manager
Phnom Penh | $2000
Electric & Automation Supervisor
Phnom Penh | $1400-$1500
Consumer Market Intelligence Manager
Phnom Penh | $2500-$3000
Brand Manager
Phnom Penh | $1100-$1500
កម្មសិក្សា
Receptionist Intern
Phnom Penh | Negotiation