ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Group HR Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive Salary
Project Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$2500
Senior Accountant
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$650-$750
Finance Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000-$1400
Sales Executive
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1600-$2300
Product Technical Supervisor
Saint Blanquat & A.
Kandal
$1600-$2300
Deputy Head of IT
Saint Blanquat & A.

$2500-$3000
Sport leader
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$1200
Digital content leader
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$500-$900
Site Architect
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Negotiable
Purchaser
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
$2500

$700-$1000
Phnom Penh
$500-$700
Siem Reap
$800 - $1,000 (negotiable)
Chief Financial Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3000
Sales Associate
JPS Fashions (Cambodia) Company Limited
Phnom Penh
$180-$200
Senior Accountant
The Blue Circle (Cambodia) Ltd
Phnom Penh
Country Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$4000-$4500
Phnom Penh
$1000
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Group HR Manager
Phnom Penh | Competitive Salary
Project Manager
Phnom Penh | $2000-$2500
Finance Manager
Phnom Penh | $1000-$1400
Sales Executive
Phnom Penh | $1600-$2300
Product Technical Supervisor
Kandal | $1600-$2300
Deputy Head of IT
$2500-$3000
Sport leader
Phnom Penh | $800-$1200
ប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ
Siem Reap | $800 - $1,000 (negotiable)
កម្មសិក្សា
Receptionist Intern
Phnom Penh | Negotiation