ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ
Booking Coordiantor
AQM CAMBODIA
Phnom Penh
$300-$500
Social Media Manager
Happy Valley Technology
Phnom Penh
$300 - $600
Phnom Penh
Base on your work experience
IT Programmer
TOYOTA (CAMBODIA) CO., LTD.
Phnom Penh
Negotiable
Fleet Sales Consultant
TOYOTA (CAMBODIA) CO., LTD.

Negotiable
Cashier
TOYOTA (CAMBODIA) CO., LTD.
Phnom Penh
Negotiable
Internal Audit Staff
TOYOTA (CAMBODIA) CO., LTD.
Phnom Penh
Negotiable
MEP Engineer
LBL International
Phnom Penh
Phnom Penh
$200-$500
Phnom Penh
$200-$400
Web Developer
Green O Farm
Phnom Penh
$200-$400
Phnom Penh
$150-$300
Phnom Penh
$200-$400
Phnom Penh
$150-$300
Phnom Penh
$150-$300
Phnom Penh
$100-$200
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ
Assistant Finance Manager
Phnom Penh | $1000-$1400
Customer Service Manager
Phnom Penh | Competitive salary
Senior MEP Engineer
Phnom Penh | Competitive salary
Director of Operations
Phnom Penh | Competitive salary
Front End Developer
Phnom Penh | $750-$1200
Account Manager
Phnom Penh | Negotiable
Assistant Area Sales Supervisor
Phnom Penh | $800 - $1,000
Sale & Marketing Manager
Phnom Penh | $1200-$1500
Credit Manager
Phnom Penh | $1,000 - $1,200
Internship
IT Intern
Phnom Penh | Unpaid Intern