ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Finance Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3000
Phnom Penh
Phnom Penh
Project Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$2000
Electrical Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$600-$1500
Safety Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$1000
Environmental Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$1100
Business Development Manager
Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM)
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Officer, Operations Control (01 post.)
Hattha Kaksekar Limited
Phnom Penh
Phnom Penh
Officer for Deposit (01 post.)
Hattha Kaksekar Limited
Phnom Penh
Phnom Penh
Officer, VIP Deposit (01 post.)
Hattha Kaksekar Limited
Phnom Penh
Credit Underwriting Manager
Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM)
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Finance Director
Phnom Penh | Up to $3000
Project Engineer
Phnom Penh | $800-$2000
Electrical Engineer
Phnom Penh | $600-$1500
Environmental Officer
Phnom Penh | $800-$1100
Advocacy Manager
Phnom Penh | $1500-$2000
Executive Director
Battambang | $3000
Business Development Manager
Phnom Penh | Negotiable
Division Manager (Cable)
Phnom Penh | $1100-$1500
Surveyor Manager
Phnom Penh | Up to $2500
Business Development Manager
Phnom Penh | $4000-$5000
កម្មសិក្សា