ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Marketing Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$4500
Business Development Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$2500
Sales Representative
Beyond Fortune Real Estate CO.LTD
Phnom Penh
$300-$400
Accountant and Admin Officer
LBL International
Phnom Penh
Laravel Developer (Internship)
EdgeSight Solution
Phnom Penh
MARKETING & OPERATIONS MANAGER
LHN GROUP PTE LTD
Phnom Penh
$2000
Accounts Executive
LHN GROUP PTE LTD
Phnom Penh
$1000-$1800
HSE Manager
LBL International
Phnom Penh
Internship - Site Engineer
LBL International
Phnom Penh
MEP Manager
LBL International
Phnom Penh
Tender & Proposal Manager
LBL International
Phnom Penh
Operation Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3000-$4000
Nurse
LBL International
Phnom Penh
Various Positions
Cambodia Post eSolution PLC
Phnom Penh
Phnom Penh
$300-$400
Phnom Penh
$200-$300
Phnom Penh
$300-$600
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Marketing Director
Phnom Penh | $4500
Business Development Manager
Phnom Penh | $1500-$2500
Accounts Executive
Phnom Penh | $1000-$1800
Operation Director
Phnom Penh | $3000-$4000
Business Development Manager
Phnom Penh | $2000-$3500
Country Operation Manager
Phnom Penh | $1500-$2000
Assistant Production Manager (manufacture)
Siem Reap | $800 or plus according to competence
Country HR Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Area Store Manager
Siem Reap | $500-$1000
Marketing Manager
Phnom Penh | $1500-$2500
កម្មសិក្សា