ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Editor Chief
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000
Accounts Executive
Almouasher Almalaki Co., Ltd
Phnom Penh
Communication Manager
Saint Blanquat & A.
Kandal
$1,000 - $ 1,600
Business Development Manager
Saint Blanquat & A. Co., Ltd

$1,000 - $1,500
Assistant to the CEO
Opennet (Internet Service Provider)
Phnom Penh
Phnom Penh
$200-$500
Phnom Penh
$200-$450
Marketing Executive
Camko Motor Company LTD
Phnom Penh
Negotiate
Banteay Meanchey
Negotiable
AIRCON TECHNICIAN
PRIMALIS CORPORATION LTD
Kampong Speu
$200-$250
English Language Instructor
Zaman University
Phnom Penh
$1000-$1800
Phnom Penh
$200-$400
Social Worker
HCVI (Health Care Volunteers International)
Phnom Penh
Base on Experience
Phnom Penh
$1000
Phnom Penh
Phnom Penh
$500-$700
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
កម្មសិក្សា
Internship IT Programming
Phnom Penh | $60-$75
Internship IT Supporting
Phnom Penh | $60 - $75