ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
$60-$120
Site Architect
OrkideVilla

Finance Supervisor
OrkideVilla

Accountant
OrkideVilla

Finance Controller
OrkideVilla

Phnom Penh
Phnom Penh
$300
Marketing Manager
TH F&B Co., Ltd.
Phnom Penh
Negotiate
Sales Online specialist
D'Furniture Co., Ltd
Phnom Penh
$120-$150
Senior Sales Officer
D'Furniture Co., Ltd
Phnom Penh
$500-$700
Sales & Marketing Manager
D'Furniture Co., Ltd
Phnom Penh
$1000-$1500
មេចុងភៅ/Sous Chef
Plantation - urban resort & spa
Phnom Penh
800$ up
Production Staff (400$-600$)
J's Factory ( Cambodia) Co.,Ltd
Phnom Penh
$400-$600
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Sales & Marketing Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Chargé Ressources Humaines /Human ressources officer
Phnom Penh | de 900 à 1500 $ / mois
General Manager
Siem Reap | $2,000 - $ 3,000
Spa Director
Phnom Penh | $2000-$3000
Brand Manager
Phnom Penh | $1,500-$2,000
Marketing Manager
Phnom Penh | $1,500 - $ 2,000
Administrative Supervisor
Phnom Penh | $500 - $700
កម្មសិក្សា