ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Marketing Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$900-$1000
Software Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$1200
Training and Development Officer
Opennet (Internet Service Provider)
Phnom Penh
$200-$400
Sales Manager
Worldwide DMC
Phnom Penh
$800 - $1500
Accountant Or Cashier ( Khmer / English / Chinese ). PP
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
Sales Associate
Worldwide DMC
Phnom Penh
$800-$1500
Sales Manager
Worldwide DMC
Phnom Penh
4000 - 5000 Ringgit
Sales Consultant
JACCS FINANCE (Cambodia) Plc.
Phnom Penh
Negotiable
Field Collector
JACCS FINANCE (Cambodia) Plc.
Phnom Penh
Negotiable
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Marketing Officer
Phnom Penh | $900-$1000
Software Engineer
Phnom Penh | $800-$1200
Sales Manager
Phnom Penh | $800 - $1500
Admin Manager
Phnom Penh | $1000 Up
Accounting Manager
Phnom Penh | $800-$1000
Shared Service Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Sales Associate
Phnom Penh | $800-$1500
Cost Controller
$1000-$1500
Sales Associate
Phnom Penh | $800 - $1500