ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Seller Success Manager
HLH Marketplace
Phnom Penh
Community Manager
HLH Marketplace
Phnom Penh
Finance Officer
M.G.N Emperor Bank Plc
Phnom Penh
Negotiate
Phnom Penh
Phnom Penh
250$ - 500$
Procurement Supervisor
Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM)
Phnom Penh
Negotiation
Operation Manager
Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM)
Phnom Penh
Negotiation
Phnom Penh
500$ - 800$
SALESMAN
Energia Alliance Co., Ltd
Phnom Penh
$200-$300
Phnom Penh
$700
Phnom Penh
Negotiate
IT Specialist
DYNAMIC GROUP
Phnom Penh
Sales Admin
DYNAMIC GROUP
Phnom Penh
Warehouse Assistant
DYNAMIC GROUP
Phnom Penh
Field Promoter
DYNAMIC GROUP
Battambang...
Phnom Penh
Recruitment Assistant
DYNAMIC GROUP
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Junior iOs Developer
Phnom Penh | 500$ - 800$
ICT Lead
Phnom Penh | Up to $3000
Market and Investment Manager
Phnom Penh | Up to $3000
Marketing & Communications Coordinator
Phnom Penh | $1200-$1700
Treasury Risk Supervisor
Phnom Penh | $1000
Deputy Head of Commercial
Phnom Penh | Up to $2000
Deputy Head of Treasury
Phnom Penh | Up to $2000
QA Team Leader
Phnom Penh | Up to $3000
កម្មសិក្សា