17 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
គណនេយ្យករ
Lycée Français René Descartes
Phnom Penh
Chargé de communication
Lycée Français René Descartes
Phnom Penh
Assistant(e) de Direction
Lycée Français René Descartes
Phnom Penh
អ្នកជំនួយការអប់រំ
Lycée Français René Descartes
Phnom Penh
Phnom Penh
Negotiable
IT instructor
Cambodia-Australia School
Phnom Penh
Khmer Teachers
Cambodia-Australia School
Phnom Penh
Negotiable
English Teachers
Cambodia-Australia School
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Up to $1500
Marketing Executive
IT Academy STEP
Phnom Penh
$200-$300
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Software Developer (PHP)
Phnom Penh | $1000 - $2500
Head of Finance and Administration
Phnom Penh | $2200-$2700
People Lead
Phnom Penh | $1800-$2200
Assistant Finance Manager
Phnom Penh | $2100-$2600
Sales Manager
Phnom Penh | $1200-$1800
Head of Treasury
Phnom Penh | $2000-$2500
Operation Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Operation Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Sales Manager
Phnom Penh | $1200-$1800
Group HR Manager
Phnom Penh | Competitive Salary