18 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
អ្នកជំនួយការអប់រំ
Lycée Français René Descartes
Phnom Penh
N/A
Business & Systems Analyst
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $2000
Human Resources Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3500
Risk & Compliance Manager
MJQ Education PLC
Phnom Penh
Negotiable
Human Resources Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1500
Sales and Marketing Officer
MJQ Education PLC
Phnom Penh
Negotiable
Communications Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1500
School Administration Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $2000
Site and Facilities Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $2000
Finance Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$2500
Legal Counsel
MJQ Education PLC
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
$400-$600
Senior Operation Officer
MJQ Education PLC
Phnom Penh
Negotiable
Information officer
MJQ Education PLC
Phnom Penh
Negotiable
Head of Marketing
Home of English
Phnom Penh
$600-$700 (can be negotiable)
Responsable de la Vie Scolaire et de la Communication
EFI École Française Internationale Phnom Penh
Phnom Penh
Culinary Instructor
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1430-$2420
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Temporary Works Inspector
Phnom Penh | Up to $1500
IT Support Officer
Phnom Penh | Up to $1300
Country Manager
Phnom Penh | Up to $4000
Chief Financial Officer
Phnom Penh | $5000-$9000
Country Head
$3500-$5000
Head of Performance and Rewards
Phnom Penh | Competitive
Head of Organizational Development
Phnom Penh | Competitive
Marketing Manager
Phnom Penh | $1500-$2000
កម្មសិក្សា