39 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Administration Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Very Competitive
Head of Marketing and Sales
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000 - $2500
Activities and Events Coordinator
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1200 - $1400
Phnom Penh
$2500 - $3500
School Administration Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1800 - $2000
Marketing and Admission Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3500 - $4500
Payroll Supervisor
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
Phnom Penh
$1500 - $2000
Human Resources Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2500 - $3000
Phnom Penh
Competitive
Khmer Teacher
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
Phnom Penh
Competitive
IT Project Supervisor
Saint Blanquat & A.

$1800 - $2000
Branch Principal
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$5000
Financial Controller
Saint Blanquat & A.

$2800 - $3000
Phnom Penh
$2300 - $2500
Phnom Penh
$3500 - $4500
Dean school of languages
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
upto $2500
Assistant.e du Principal
The EFI - École Française Internationale
Phnom Penh
Competitive
Communication Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $2000
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Paralegal Officer
Phnom Penh | $1500 -$1800
Senior Analyst-Equity
$2500 - $3500
Senior Core Banking Analyst
Very Competitve
Head of Projects
Very Competitive
Senior Manager, Brand Management
Phnom Penh | Up $3500
Manager, Trade Marketing
Phnom Penh | $2000 - $2400
Manager, Sales and Operations Planning
Phnom Penh | $2500 - $3000
Deputy Branch Manager, Sales
Phnom Penh | Up $2000
Branch Manager
Phnom Penh | Up $3000
កម្មសិក្សា