14 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Education Program Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500
Responsable de la Vie Scolaire et de la Communication
EFI École Française Internationale Phnom Penh
Phnom Penh
Admin & HR supervisor
Eco International School
Phnom Penh
$600-$800
Finance supervisor
Eco International School
Phnom Penh
$600-$800
Facilities supervisor
Eco International School
Phnom Penh
$600-$800
Marketing executive
Eco International School
Phnom Penh
$400-$600
Front desk executive
Eco International School
Phnom Penh
$400-$600
IT support/graphic designer
Eco International School
Phnom Penh
$400-$600
Teaching Assistants
Eco International School
Phnom Penh
$300-$400
Phnom Penh
$1500-$1800
Culinary Instructor
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1430-$2420
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Marketing Officer
Phnom Penh | $900-$1000
Software Engineer
Phnom Penh | $800-$1200
Sales Manager
Phnom Penh | $800 - $1500
Admin Manager
Phnom Penh | $1000 Up
Accounting Manager
Phnom Penh | $800-$1000
Shared Service Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Sales Associate
Phnom Penh | $800-$1500
Cost Controller
$1000-$1500
Sales Associate
Phnom Penh | $800 - $1500