35 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
School Administration Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1800 - $2000
Marketing and Admission Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3500 - $4500
Payroll Supervisor
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
Phnom Penh
$1500 - $2000
Human Resources Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2500 - $3000
Phnom Penh
Competitive
Khmer Teacher
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
Phnom Penh
Competitive
IT Project Supervisor
Saint Blanquat & A.

$1800 - $2000
Branch Principal
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$5000
Financial Controller
Saint Blanquat & A.

$2800 - $3000
Phnom Penh
$2300 - $2500
Phnom Penh
$3500 - $4500
Dean school of languages
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
upto $2500
Assistant.e du Principal
The EFI - École Française Internationale
Phnom Penh
Competitive
Communication Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $2000
Site & Facility Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $2000
HR Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $2200
Business & Systems Analyst
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $2000
Human Resources Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3500
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
School Administration Manager
Phnom Penh | $1800 - $2000
Marketing and Admission Director
Phnom Penh | $3500 - $4500
Media Manager
Phnom Penh | Up - $1800
Arts Manager and Program Coordinator
Phnom Penh | $1500 - $2000
Production Planner, Footwear
Phnom Penh | $1500 - $1700
Human Resources Director
Phnom Penh | $2500 - $3000
Branch Manager
Phnom Penh | $2000 - $3000
Digital Media Director
Phnom Penh | $3000 - $3500
កម្មសិក្សា