17 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
School Principle
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3000
Phnom Penh
$600-$800
Phnom Penh
គណនេយ្យករ
Lycée Français René Descartes
Phnom Penh
Chargé de communication
Lycée Français René Descartes
Phnom Penh
Assistant(e) de Direction
Lycée Français René Descartes
Phnom Penh
អ្នកជំនួយការអប់រំ
Lycée Français René Descartes
Phnom Penh
Phnom Penh
Negotiable
IT instructor
Cambodia-Australia School
Phnom Penh
Khmer Teachers
Cambodia-Australia School
Phnom Penh
Negotiable
English Teachers
Cambodia-Australia School
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Up to $1500
Marketing Executive
IT Academy STEP
Phnom Penh
$200-$300
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Programmer
Phnom Penh | $800-$1200
ប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ
Siem Reap | $800 - $1,000 (negotiable)
Chief Financial Officer
Phnom Penh | $2000-$3000
Sales Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Country Manager
Phnom Penh | $4000-$4500
Head of Research & Valuation
Phnom Penh | $5000-$6000
Senior Quantity Surveyor
Phnom Penh | $2000-$3000
Project Manager
Phnom Penh | $3500-$4500
Personal Assistant
Phnom Penh | $1000-$1500
កម្មសិក្សា
Receptionist Intern
Phnom Penh | Negotiation