2 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Interpreter
Beijing Fanghezhengwen Investment co.,ltd
Phnom Penh
$700-$1000
Assistant
Beijing Fanghezhengwen Investment co.,ltd
Kampong Som
$500-$1000
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Sales Manager
Phnom Penh | $1800
Shipping Manager
Kampong Speu | $1500-$3000
Full-Time
Phnom Penh | $900+ with bonuses and incentives
Chief Commercial Officer
Phnom Penh | $2000
Audit Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Corporate Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Partnership Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Site Manager
Kampot | $1400-$1600
Branch Manager
Phnom Penh | Competitive Salary
Relationship Manager
Siem Reap | Competitive Salary