9 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
IT Security Engineer
VietNet Distribution
Phnom Penh
$700-$1200
Animator
vidEBee
Phnom Penh
Video Editors
vidEBee
Phnom Penh
Senior Activation Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$3000
Digital Executive
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$500-$800
Senior Account Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
($1500-$2000
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Senior Interior Designer
Phnom Penh | $700-$1000
Purchasing Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Chief Investment Officer
Phnom Penh | $4000-$6000
PR & Marketing Manager
Phnom Penh | $1500-$2000
Deputy Factory Manager
Phnom Penh | $1500-$2500
Investment Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Financial Analyst
Phnom Penh | Up to $3000
AR/AP Accountant
Phnom Penh | $600-$1000
Personal Assistant to Chairwoman
Phnom Penh | $1000-$1500
Business Development Manager
Phnom Penh | Up to $1400
កម្មសិក្សា