10 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Customer Acquisition
Alphatel Global Sdn Bhd

$600 - $800
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
IT Security Engineer
VietNet Distribution
Phnom Penh
$700-$1200
Animator
vidEBee
Phnom Penh
Video Editors
vidEBee
Phnom Penh
Senior Activation Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$3000
Digital Executive
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$500-$800
Senior Account Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
($1500-$2000
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Finance Manager
Phnom Penh | $2000 - $3000
School Administration Manager
Phnom Penh | $1800 - $2000
Marketing and Admission Director
Phnom Penh | $3500 - $4500
Media Manager
Phnom Penh | Up - $1800
Arts Manager and Program Coordinator
Phnom Penh | $1500 - $2000
Production Planner, Footwear
Phnom Penh | $1500 - $1700
Human Resources Director
Phnom Penh | $2500 - $3000
Branch Manager
Phnom Penh | $2000 - $3000
កម្មសិក្សា