8 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Customer Acquisition
Alphatel Global Sdn Bhd

$600 - $800
IT Security Engineer
VietNet Distribution
Phnom Penh
$700-$1200
Animator
vidEBee
Phnom Penh
Video Editors
vidEBee
Phnom Penh
Senior Activation Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$3000
Digital Executive
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$500-$800
Senior Account Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
($1500-$2000
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Paralegal Officer
Phnom Penh | $1500 -$1800
Senior Analyst-Equity
$2500 - $3500
Senior Core Banking Analyst
Very Competitve
Head of Projects
Very Competitive
Senior Manager, Brand Management
Phnom Penh | Up $3500
Manager, Trade Marketing
Phnom Penh | $2000 - $2400
Manager, Sales and Operations Planning
Phnom Penh | $2500 - $3000
Deputy Branch Manager, Sales
Phnom Penh | Up $2000
Branch Manager
Phnom Penh | Up $3000
កម្មសិក្សា