8 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
HR & Admin Specialist
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive Salary
តំណាង
ManSruang Engineering Co.,Ltd.
Phnom Penh
Negotiation
Representative
ManSruang Engineering Co.,Ltd.
Phnom Penh
Negotiation
Sales Executive
PanAsia Aluminium (Cambodia) Co., Ltd.
Phnom Penh
Negotiable
English and/or Mandarin Translator
PanAsia Aluminium (Cambodia) Co., Ltd.
Phnom Penh
Negotiable
Production Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2500-$3500
Process Engineering Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2500-$3500
Sport leader
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$1200
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Commercial Director
Phnom Penh | $2500-$3000
HR Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Quality Manager
Kandal | $800-$1000
Personal Assistant
Phnom Penh | $1000
Internal Audit Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Finance Manager
Phnom Penh | $1500
HRBP
Phnom Penh | $1500-$2000
Recruitment Coordinator
Phnom Penh | $700-$1200
Technical Sales Specialist
Phnom Penh | $650-$1000