13 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Shipping Manager
Saint Blanquat & A.
Kampong Speu
$1500-$3000
Head of Treasury
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$2500
Internship
British American Tobacco Cambodia
Phnom Penh
Permenant
British American Tobacco Cambodia
Phnom Penh
Permenant
British American Tobacco Cambodia
Phnom Penh
Permenant
British American Tobacco Cambodia
Phnom Penh
Permenant
British American Tobacco Cambodia
Battambang...
Phnom Penh
$1500-$2400 (Negotiable)
Sport leader
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$1200
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
ប្រធានគណនេយ្យ
Phnom Penh | $800 - $2,000
Culinary Instructor
Phnom Penh | $1430-$2420
Assistant Relationship Manager
Phnom Penh | $800-$1000
Internal Audit & Reporting Manager
Phnom Penh | $3000-$4000
មេ​ចុងភៅ
Phnom Penh | $1500-$3000
Finance Manager
Phnom Penh | $2500
Group Tax Manager
Phnom Penh | $3000
Chief Accountant
Phnom Penh
Sales Manager
Phnom Penh | $1800