19 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Senior Production Planner
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2200 - $2500
Phnom Penh
$1700 - $1900
Production Planner, Footwear
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500 - $1700
Human Capital Manager
Saint Blanquat & A.
Kampong Speu
$2500 - $3000
Director of Operations
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Very Competitive
ERP System Developer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
Head of Manufacturing
Saint Blanquat & A.

Competitive
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Very Competitive Salary
បុគ្គលិកផលិតកម្ម
YAZAKI (CAMBODIA) PRODUCTS CO.,LTD.
Koh Kong
$190-$215
Accounting Manager
Samanea PP Company Limited
Phnom Penh
$1500
Business Development Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1300
Phnom Penh
$200-$400
Phnom Penh
$200-$300
Human Resources Manager
Saint Blanquat & A.
Kampong Som
$2000-$2500
Production Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2500-$3500
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Paralegal Officer
Phnom Penh | $1500 -$1800
Senior Analyst-Equity
$2500 - $3500
Senior Core Banking Analyst
Very Competitve
Head of Projects
Very Competitive
Senior Manager, Brand Management
Phnom Penh | Up $3500
Manager, Trade Marketing
Phnom Penh | $2000 - $2400
Manager, Sales and Operations Planning
Phnom Penh | $2500 - $3000
Deputy Branch Manager, Sales
Phnom Penh | Up $2000
Branch Manager
Phnom Penh | Up $3000
កម្មសិក្សា