17 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Production Planner, Footwear
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500 - $1700
Human Capital Manager
Saint Blanquat & A.
Kampong Speu
$2500 - $3000
Director of Operations
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Very Competitive
ERP System Developer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
Head of Manufacturing
Saint Blanquat & A.

Competitive
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Very Competitive Salary
បុគ្គលិកផលិតកម្ម
YAZAKI (CAMBODIA) PRODUCTS CO.,LTD.
Koh Kong
$190-$215
Accounting Manager
Samanea PP Company Limited
Phnom Penh
$1500
Business Development Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1300
Phnom Penh
$200-$400
Phnom Penh
$200-$300
Human Resources Manager
Saint Blanquat & A.
Kampong Som
$2000-$2500
Production Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2500-$3500
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Finance Manager
Phnom Penh | $2000 - $3000
School Administration Manager
Phnom Penh | $1800 - $2000
Marketing and Admission Director
Phnom Penh | $3500 - $4500
Media Manager
Phnom Penh | Up - $1800
Arts Manager and Program Coordinator
Phnom Penh | $1500 - $2000
Production Planner, Footwear
Phnom Penh | $1500 - $1700
Human Resources Director
Phnom Penh | $2500 - $3000
Branch Manager
Phnom Penh | $2000 - $3000
កម្មសិក្សា