12 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
ផ្នែកលក់
SOPHIYA Travel & Tours
Phnom Penh
Cleaner
SOPHIYA Travel & Tours
Phnom Penh
Messenger
SOPHIYA Travel & Tours
Phnom Penh
Graphic Designer
SOPHIYA Travel & Tours
Phnom Penh
Accounting Assistant
SOPHIYA Travel & Tours
Phnom Penh
Admin & HR Assistant
SOPHIYA Travel & Tours
Phnom Penh
Visa Specialist
SOPHIYA Travel & Tours
Phnom Penh
Outbound Operator
SOPHIYA Travel & Tours
Phnom Penh
Inbound Operator
SOPHIYA Travel & Tours
Phnom Penh
Ticketing Officer
SOPHIYA Travel & Tours
Phnom Penh
Sales Manager
Worldwide DMC
Phnom Penh
$800 - $1500
Sales Associate
Worldwide DMC
Phnom Penh
$800-$1500
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
ICT Lead
Phnom Penh | Up to $3000
Market and Investment Manager
Phnom Penh | Up to $3000
Marketing & Communications Coordinator
Phnom Penh | $1200-$1700
Treasury Risk Supervisor
Phnom Penh | $1000
Deputy Head of Commercial
Phnom Penh | Up to $2000
Deputy Head of Treasury
Phnom Penh | Up to $2000
QA Team Leader
Phnom Penh | Up to $3000
Project Manager
Phnom Penh | Up to $3000
Backend Team Leader
Phnom Penh | Up to $3000
Site Engineer
Phnom Penh
កម្មសិក្សា