6 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Agriculture Engineer
La Plantation Management
Kampot
$700
ផ្នែកលក់
Maldives Travel Experts Cambodia
Phnom Penh
$300-$600
客戶服務部-初級助理客服/助理客服/高級助理客服
Suncity Group Commercial Consulting Limited
Phnom Penh
車務部-駕駛員
Suncity Group Commercial Consulting Limited
Phnom Penh
(Senior) Guest Services Officer
Suncity Group Commercial Consulting Limited
Phnom Penh
Guest Services Manager
Suncity Group Commercial Consulting Limited
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Software Developer (PHP)
Phnom Penh | $1000 - $2500
Head of Finance and Administration
Phnom Penh | $2200-$2700
People Lead
Phnom Penh | $1800-$2200
Assistant Finance Manager
Phnom Penh | $2100-$2600
Sales Manager
Phnom Penh | $1200-$1800
Head of Treasury
Phnom Penh | $2000-$2500
Operation Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Operation Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Sales Manager
Phnom Penh | $1200-$1800
Group HR Manager
Phnom Penh | Competitive Salary