10 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Sales Manager
Worldwide DMC
Phnom Penh
$800 - $1500
Sales Associate
Worldwide DMC
Phnom Penh
$800-$1500
Sales Manager
Worldwide DMC
Phnom Penh
4000 - 5000 Ringgit
Sales Associate
Worldwide DMC
Phnom Penh
$800-$1500
Sales Associate
Worldwide DMC
Phnom Penh
$800 - $1500
Cleaner
SOPHIYA Travel & Tours
Phnom Penh
Graphic Designer
SOPHIYA Travel & Tours
Phnom Penh
Admin & HR Assistant
SOPHIYA Travel & Tours
Phnom Penh
Visa Specialist
SOPHIYA Travel & Tours
Phnom Penh
Agriculture Engineer
La Plantation Management
Kampot
$700
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Commercial Director
Phnom Penh | $2500-$3000
Quality Manager
Kandal | $800-$1000
Personal Assistant
Phnom Penh | $1000
Internal Audit Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Finance Manager
Phnom Penh | $1500
HRBP
Phnom Penh | $1500-$2000
Recruitment Coordinator
Phnom Penh | $700-$1200
Technical Sales Specialist
Phnom Penh | $650-$1000
Web Developer ($300-$1,500)
Phnom Penh | $300-$1,500