7 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Agriculture Engineer
La Plantation Management
Kampot
$700
ផ្នែកលក់
Maldives Travel Experts Cambodia
Phnom Penh
$300-$600
客戶服務部-初級助理客服/助理客服/高級助理客服
Suncity Group Commercial Consulting Limited
Phnom Penh
車務部-駕駛員
Suncity Group Commercial Consulting Limited
Phnom Penh
(Senior) Guest Services Officer
Suncity Group Commercial Consulting Limited
Phnom Penh
Guest Services Manager
Suncity Group Commercial Consulting Limited
Phnom Penh
Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$2500
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Programmer
Phnom Penh | $800-$1200
ប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ
Siem Reap | $800 - $1,000 (negotiable)
Chief Financial Officer
Phnom Penh | $2000-$3000
Sales Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Country Manager
Phnom Penh | $4000-$4500
Head of Research & Valuation
Phnom Penh | $5000-$6000
Senior Quantity Surveyor
Phnom Penh | $2000-$3000
Project Manager
Phnom Penh | $3500-$4500
Personal Assistant
Phnom Penh | $1000-$1500
កម្មសិក្សា
Receptionist Intern
Phnom Penh | Negotiation