44 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Admin Manager
Opennet (Internet Service Provider)
Phnom Penh
$1000 Up
System Engineering, ( Khmer / English / Chinese ). PP
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
Graphic Designer
Opennet (Internet Service Provider)
Phnom Penh
$300-$500
IT Manager ( Khmer / English / Chinese ). PP
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
IT Officer
MekongNet
Phnom Penh
Solution Engineer
MekongNet
Phnom Penh
Legal Officer
MekongNet
Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
Chinese Translator
MekongNet
Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
.Net Developer
MekongNet
Phnom Penh
Database Developer
MekongNet
Phnom Penh
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Commercial Director
Phnom Penh | $2500-$3000
HR Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Quality Manager
Kandal | $800-$1000
Personal Assistant
Phnom Penh | $1000
Internal Audit Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Finance Manager
Phnom Penh | $1500
HRBP
Phnom Penh | $1500-$2000
Recruitment Coordinator
Phnom Penh | $700-$1200
Technical Sales Specialist
Phnom Penh | $650-$1000