14 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Senior Power System, ( Khmer / English / Chinese )
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
IT Security Engineer
VietNet Distribution
Phnom Penh
$700-$1200
Sale Executive ( Khmer / English / Chinese )
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
IT Technician
SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) CO.,LTD
Phnom Penh
Accountant
SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) CO.,LTD
Phnom Penh
Sales ( Account Manager)
SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) CO.,LTD
Phnom Penh
Network Monitoring Engineer (NOC)
SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) CO.,LTD
Phnom Penh
Pinless system
SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) CO.,LTD
Phnom Penh
Web Developer
SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) CO.,LTD
Phnom Penh
Call Center Agent ( English Speaking or Chinese Speaking )
SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) CO.,LTD
Phnom Penh
Channel Sales Representative
SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) CO.,LTD
Banteay Meanchey...
Customer Assistant
SOUTH EAST ASIA TELECOM (Cambodia) CO.,LTD

Technical Support, ( Khmer / English / Chinese ). Phnom Penh
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Senior Procurement Officer
Phnom Penh | Up to $1800
Logistic Officer
Phnom Penh | Up to $1000
Communications Officer
Phnom Penh | Up to $1500
School Administration Manager
Phnom Penh | Up to $2000
Site and Facilities Manager
Phnom Penh | Up to $2000
Finance Manager
Phnom Penh | $2000-$2500
Business Development Manager
Phnom Penh | $1000-$1300
Senior Manager, Customer Service
Phnom Penh | $1500-$2500
Pipelines Installation Foreman
Phnom Penh | Up to $1500
កម្មសិក្សា