9 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Network Operations Manager ( Khmer / English / Chinese ). PP
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
Network Engineering Manager ( Khmer / English / Chinese ). PP
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
Cashier ( Khmer / English / Chinese ). PP
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
Phnom Penh
Network Operations Director ( Khmer / English / Chinese ). PP
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
Senior HR Executive ( Khmer / English / Chinese ). PP
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
IT Manager ( Khmer / English / Chinese ). PP
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
Wireless Network Manager, ( Khmer / English / Chinese ). PP
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Sales Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Admin & HR supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Finance supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Facilities supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Loan Operation Manager
Phnom Penh | $3000-$5000
Integration Specialist
Phnom Penh | $2500-$3500
Production Manager
Phnom Penh | $2500-$3500
Senior HR Officer
Phnom Penh | $800-$1200