6 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
IT Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$1300
Phnom Penh
$1600-$1800
Brand Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$600-$850
Compliance Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$1000
Sport leader
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$1200
Team Leader - Retails
Saint Blanquat & A. Co., Ltd
Phnom Penh
$800 - $1,200
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Sales Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Admin & HR supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Finance supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Facilities supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Loan Operation Manager
Phnom Penh | $3000-$5000
Integration Specialist
Phnom Penh | $2500-$3500
Production Manager
Phnom Penh | $2500-$3500
Senior HR Officer
Phnom Penh | $800-$1200