14 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Siem Reap
$200 to $800
អ្នកលក់
Khmer Ceramics Fine Art Center
Siem Reap
$175 - $350
ផ្នែកលក់ខាងក្រៅ
VS FURNITURE AND SAFES CO.,LTD.
Phnom Penh
250$ to 450$
Phnom Penh
$500 - $800
គណនេយ្យករ
ALDO Phnom Penh
Phnom Penh
$500 - $800
Phnom Penh
$600〜Negotiable
Phnom Penh
Channel Sales
Vcansale International Technology PLC
Phnom Penh
$600-$1200
Marketing Manager
Vcansale International Technology PLC
Phnom Penh
$1200-$2000 (Negotiable, base on the experience)
Ecommerce Specialist
Vcansale International Technology PLC
Phnom Penh
$600-$1200
Ecommerce Manager
Vcansale International Technology PLC
Phnom Penh
$1200-$2000(negotiable, base on the experience)
Marketing Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$900-$1000
IT Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$1300
Compliance Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$1000
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
ICT Lead
Phnom Penh | Up to $3000
Market and Investment Manager
Phnom Penh | Up to $3000
Marketing & Communications Coordinator
Phnom Penh | $1200-$1700
Treasury Risk Supervisor
Phnom Penh | $1000
Deputy Head of Commercial
Phnom Penh | Up to $2000
Deputy Head of Treasury
Phnom Penh | Up to $2000
QA Team Leader
Phnom Penh | Up to $3000
Project Manager
Phnom Penh | Up to $3000
Backend Team Leader
Phnom Penh | Up to $3000
Site Engineer
Phnom Penh
កម្មសិក្សា