20 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
$2500 - $3000
Phnom Penh
$2500 - $3000
Manager - Data Governance
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2500 - $3000
Head Enterprise Risk Management
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$ 4000 - $ 6000
Head, Financial Management
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3000 - $5000
Head of Risk & Compliance
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$4000-$6000
Head of Performance and Rewards
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
Phnom Penh
Competitive
Phnom Penh
$1000-$1500
Phnom Penh
$1200-$1500
Head of Digital Channel
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $4500
Financial Controller
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3500
Agency Strategy Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000 and Above
Phnom Penh
Up to $4500
Director of Sales - Agency
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $4000
Phnom Penh
Negotiable
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Paralegal Officer
Phnom Penh | $1500 -$1800
Senior Analyst-Equity
$2500 - $3500
Senior Core Banking Analyst
Very Competitve
Head of Projects
Very Competitive
Senior Manager, Brand Management
Phnom Penh | Up $3500
Manager, Trade Marketing
Phnom Penh | $2000 - $2400
Manager, Sales and Operations Planning
Phnom Penh | $2500 - $3000
Deputy Branch Manager, Sales
Phnom Penh | Up $2000
Branch Manager
Phnom Penh | Up $3000
កម្មសិក្សា