18 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Manager - Data Governance
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Very Competitive
Head Enterprise Risk Management
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$ 4000 - $ 6000
Head, Financial Management
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3000 - $5000
Head of Risk & Compliance
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$4000-$6000
Head of Performance and Rewards
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
Phnom Penh
Competitive
Phnom Penh
$1000-$1500
Phnom Penh
$1200-$1500
Head of Digital Channel
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $4500
Financial Controller
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3500
Agency Strategy Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000 and Above
Phnom Penh
Up to $4500
Director of Sales - Agency
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $4000
Phnom Penh
Negotiable
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
School Administration Manager
Phnom Penh | $1800 - $2000
Marketing and Admission Director
Phnom Penh | $3500 - $4500
Media Manager
Phnom Penh | Up - $1800
Arts Manager and Program Coordinator
Phnom Penh | $1500 - $2000
Production Planner, Footwear
Phnom Penh | $1500 - $1700
Human Resources Director
Phnom Penh | $2500 - $3000
Branch Manager
Phnom Penh | $2000 - $3000
Digital Media Director
Phnom Penh | $3000 - $3500
កម្មសិក្សា