43 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
Competitive
Junior Accountant (Urgent)
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Competitive
Phnom Penh
Competitive
Senior Sales Consultant (Urgent)
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Competitive
Quantity Surveyor (Urgent)
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Competitive
Sales Consultant
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Competitive
Senior Accountant
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Competitive
Kandal
$350-$500
Kandal
$800-$1200
Chief Financial Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$5000-$9000
Receptionist
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Kandal
$2000
Senior Contract Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
Sales and Marketing Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
Head of Manufacturing
Saint Blanquat & A.

Competitive
Head of Construction
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
Head of Architecture and Planning
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
Executive Chief Financial Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
Chief Financial Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
Kandal
$800-$1200
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Financial Controller
Phnom Penh | $2000-$3000
Business Development Manager
Phnom Penh | $1500-$2500
General Manager
Phnom Penh | $4000-$6000
Temporary Works Inspector
Phnom Penh | Up to $1500
IT Support Officer
Phnom Penh | Up to $1300
Country Manager
Phnom Penh | Up to $4000
Chief Financial Officer
Phnom Penh | $5000-$9000
Country Head
$3500-$5000
Head of Performance and Rewards
Phnom Penh | Competitive
Head of Organizational Development
Phnom Penh | Competitive
កម្មសិក្សា