47 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Mechanic
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Electrician
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Civil Engineer
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Purchase Coordinator
Unisun Development Corp
Phnom Penh
MEP Site Engineer
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Operations Manager
Bakong Village Co. Ltd.
Siem Reap
Internal Audit Manager (Real Estate)
Phnom Penh Land Development Co., Ltd
Phnom Penh
Junior A/R Officer (Real Estate)
Phnom Penh Land Development Co., Ltd
Phnom Penh
Junior A/P Officer (Real Estate)
Phnom Penh Land Development Co., Ltd
Phnom Penh
Purchasing Officer (Real Estate)
Phnom Penh Land Development Co., Ltd
Phnom Penh
Purchasing Manager (Real Estate)
Phnom Penh Land Development Co., Ltd
Phnom Penh
Stock Controller (Real Estate)
Phnom Penh Land Development Co., Ltd
Phnom Penh
Marketing Research Executive
Phnom Penh Land Development Co., Ltd
Phnom Penh
Junior Marketing Executive
Phnom Penh Land Development Co., Ltd
Phnom Penh
Social Media & Online Executive
Phnom Penh Land Development Co., Ltd
Phnom Penh
IT Manager
Phnom Penh Land Development Co., Ltd
Phnom Penh
Driver
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Procurement Officer
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Accounting Manager (Real Estate)
Phnom Penh Land Development Co., Ltd
Phnom Penh
Graphic Designer
Phnom Penh Land Development Co., Ltd
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Senior Sales Executive
Phnom Penh | $1000
Human Resources Manager
Kampong Som | $2000-$2500
Human Resource Manager
Siem Reap | $1000-$1200
Recruitment Consultant
Phnom Penh | Competitive Salary
Game Business Development Manager
Phnom Penh | $2500-$3000
Finance Manager
Siem Reap | $1000-$1200
PHP Developer
Phnom Penh | $300-$1,500
Operations Director
Phnom Penh | $2000-$3000
International Project Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Commercial Director
Phnom Penh | $2500-$3000