17 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Marketing Executive ( None-F&B)
Yummy Food company
Phnom Penh
$400-$600
Phnom Penh
$600-$1000
Phnom Penh
$600-$1000
Siem Reap
$800 - $1,000 (negotiable)
បេឡាធិការ
Urban Hub (Cambodia) Co., Ltd
Phnom Penh
Negotiate
Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800
Business Development Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000
Phnom Penh
$201-$500
Plumber - Olympia City
Olympia City
Phnom Penh
$201-$500
Phnom Penh
$201-$500
Phnom Penh
$201-$500
Phnom Penh
$201-$500
Project Contract Cost Controller
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$900-$1200
Sales Consultant
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$400-$600
Project Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2500-$4000
Defects Support Coordinator
Urbanland Asia Investment Co.,Ltd
Phnom Penh
Negotiation
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Software Developer (PHP)
Phnom Penh | $1000 - $2500
Head of Finance and Administration
Phnom Penh | $2200-$2700
People Lead
Phnom Penh | $1800-$2200
Assistant Finance Manager
Phnom Penh | $2100-$2600
Sales Manager
Phnom Penh | $1200-$1800
Head of Treasury
Phnom Penh | $2000-$2500
Operation Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Operation Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Sales Manager
Phnom Penh | $1200-$1800
Group HR Manager
Phnom Penh | Competitive Salary