15 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Senior Administrative Officer
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Negotiable
Kampong Speu...
$250
សិល្បករ 3D
LASTMILE WORKS (Cambodia) Co., Ltd
Phnom Penh
Negotiable
រចនាស្ថាបត្យករ
LASTMILE WORKS (Cambodia) Co., Ltd
Phnom Penh
Negotiable
Sales and Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1800-$2500
Gym Instructor
Olympia City
Phnom Penh
$201-$500
Phnom Penh
$201-$400
Phnom Penh
$201-$350
Phnom Penh
$201-$500
Phnom Penh
$201-$350
ប្រធានផែ្នកទីផ្សារ
black Eagle International Co.,Ltd
Siem Reap
$350-$500
Interpreter
Beijing Fanghezhengwen Investment co.,ltd
Phnom Penh
$700-$1000
Defects Support Coordinator
Urbanland Asia Investment Co.,Ltd
Phnom Penh
Negotiation
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Sales Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Admin & HR supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Finance supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Facilities supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Loan Operation Manager
Phnom Penh | $3000-$5000
Integration Specialist
Phnom Penh | $2500-$3500
Production Manager
Phnom Penh | $2500-$3500
Senior HR Officer
Phnom Penh | $800-$1200