19 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Operations Manager
Bakong Village Co. Ltd.
Siem Reap
Receptionist
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Maintenance Officer
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Phnom Penh
Event Coordinator
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Junior Accountant
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Site Engineer
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Cashier Officer
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
ផ្នែករត់ការទូទៅ
PisethCity Investment Co., Ltd
Phnom Penh
Negotiable
អ្នកអនាម័យ
PisethCity Investment Co., Ltd
Kandal
Start from 150USD
Driver
PisethCity Investment Co., Ltd
Phnom Penh
$200-$350
Receptionist
PisethCity Investment Co., Ltd
Phnom Penh
Negotiable
Marketing Manager
PisethCity Investment Co., Ltd
Phnom Penh
Property Sale Staff
PisethCity Investment Co., Ltd
Phnom Penh
Negotiable
Architect
PisethCity Investment Co., Ltd

Negotiable
Junior Marketing Executive
Phnom Penh Land Development Co., Ltd
Phnom Penh
Driver
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800
Defects Support Coordinator
Urbanland Asia Investment Co.,Ltd
Phnom Penh
Negotiation
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
ICT Lead
Phnom Penh | Up to $3000
Market and Investment Manager
Phnom Penh | Up to $3000
Marketing & Communications Coordinator
Phnom Penh | $1200-$1700
Treasury Risk Supervisor
Phnom Penh | $1000
Deputy Head of Commercial
Phnom Penh | Up to $2000
Deputy Head of Treasury
Phnom Penh | Up to $2000
QA Team Leader
Phnom Penh | Up to $3000
Project Manager
Phnom Penh | Up to $3000
Backend Team Leader
Phnom Penh | Up to $3000
Site Engineer
Phnom Penh
កម្មសិក្សា