15 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Siem Reap
$800 - $1,000 (negotiable)
បេឡាធិការ
Urban Hub (Cambodia) Co., Ltd
Phnom Penh
Negotiate
Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800
Business Development Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000
Phnom Penh
$201-$500
Plumber - Olympia City
Olympia City
Phnom Penh
$201-$500
Phnom Penh
$201-$500
Phnom Penh
$201-$500
Phnom Penh
$201-$500
Project Contract Cost Controller
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$900-$1200
Sales Gallery Supervisor
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$1100
Sales Consultant
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$400-$600
Project Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2500-$4000
Defects Support Coordinator
Urbanland Asia Investment Co.,Ltd
Phnom Penh
Negotiation
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Programmer
Phnom Penh | $800-$1200
ប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ
Siem Reap | $800 - $1,000 (negotiable)
Chief Financial Officer
Phnom Penh | $2000-$3000
Sales Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Country Manager
Phnom Penh | $4000-$4500
Head of Research & Valuation
Phnom Penh | $5000-$6000
Senior Quantity Surveyor
Phnom Penh | $2000-$3000
Project Manager
Phnom Penh | $3500-$4500
Personal Assistant
Phnom Penh | $1000-$1500
កម្មសិក្សា
Receptionist Intern
Phnom Penh | Negotiation