14 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Admin Supervisor
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Senior Sales Agent
Cpl Cambodia Properties Limited
Phnom Penh
Negotiable
Marketing and Communications Lead
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
$800 - $1200
Defect Supervisor
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
គណនេយ្យ
Lim Sokkong
Pailin
200$-300$
Pailin
200$- 300$
Data Entry
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Junior Accountant
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Property Sale Staff
PisethCity Investment Co., Ltd
Phnom Penh
Negotiable
Architect
PisethCity Investment Co., Ltd

Negotiable
Junior Marketing Executive
Phnom Penh Land Development Co., Ltd
Phnom Penh
Driver
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800
Defects Support Coordinator
Urbanland Asia Investment Co.,Ltd
Phnom Penh
Negotiation
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Plantation Manager
Kampong Som | $1000-$1500
Head of Finance and Administration
Phnom Penh | $2000-$3000
Specialist, Sales and Application
Phnom Penh | $800-$1200
Manager, Regulatory Affairs
Phnom Penh | $800-$1200
Manager, Sales & Marketing
Phnom Penh | $1200-$1500
Fulfillment Manager
Phnom Penh | $2000-$4000
Sales Representative
Phnom Penh | $1000-$1500
Manager, Product Management
Phnom Penh | $1200-$1500
Business Development Manager
Phnom Penh | $1300
វិស្វករសំណង់
Phnom Penh | $1500-$2000
កម្មសិក្សា