7 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
$300-$350
Digital Marketing and Graphic Designer
Century 21 Imperial Realty Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$600
ប្រធានផែ្នកទីផ្សារ
black Eagle International Co.,Ltd
Siem Reap
$350-$500
Interpreter
Beijing Fanghezhengwen Investment co.,ltd
Phnom Penh
$700-$1000
Assistant
Beijing Fanghezhengwen Investment co.,ltd
Kampong Som
$500-$1000
Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800
Defects Support Coordinator
Urbanland Asia Investment Co.,Ltd
Phnom Penh
Negotiation
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
ប្រធានគណនេយ្យ
Phnom Penh | $800 - $2,000
Culinary Instructor
Phnom Penh | $1430-$2420
Assistant Relationship Manager
Phnom Penh | $800-$1000
Internal Audit & Reporting Manager
Phnom Penh | $3000-$4000
មេ​ចុងភៅ
Phnom Penh | $1500-$3000
Finance Manager
Phnom Penh | $2500
Group Tax Manager
Phnom Penh | $3000
Chief Accountant
Phnom Penh
Sales Manager
Phnom Penh | $1800