22 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Finance Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1200-$2000
Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1200-$2000
Phnom Penh
$1000-$1200
Sales Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1200-$2000
Property Sale Manager
PisethCity Investment Co., Ltd
Phnom Penh
Negotiable
Admin Supervisor
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Senior Sales Agent
Cpl Cambodia Properties Limited
Phnom Penh
Negotiable
Marketing and Communications Lead
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
$800 - $1200
Defect Supervisor
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
គណនេយ្យ
Lim Sokkong
Pailin
200$-300$
Pailin
200$- 300$
Data Entry
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Junior Accountant
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Property Sale Staff
PisethCity Investment Co., Ltd
Phnom Penh
Negotiable
Architect
PisethCity Investment Co., Ltd

Negotiable
Junior Marketing Executive
Phnom Penh Land Development Co., Ltd
Phnom Penh
Driver
Unisun Development Corp
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Pipelines Installation Foreman
Phnom Penh | Up to $1500
Iron Pipes Welder
Phnom Penh | Negotiable
Deputy Chief Human Resource Officer
Phnom Penh | Negotiable
Finance Director
Phnom Penh | Up to $3000
Project Engineer
Phnom Penh | $800-$2000
Electrical Engineer
Phnom Penh | $600-$1500
Environmental Officer
Phnom Penh | $800-$1100
Advocacy Manager
Phnom Penh | $1500-$2000
Executive Director
Battambang | $3000
Business Development Manager
Phnom Penh | Negotiable
កម្មសិក្សា