13 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
ផ្នែកលក់
Dayco Cambodia
Phnom Penh
$250 - $380
Business Development Specialist - Management Trainee
Wilmar Cambodia - Laos - Vietnam
Phnom Penh
Marketing Management Trainee
Wilmar Cambodia - Laos - Vietnam
Phnom Penh
Marketing Supervisor
Chip Mong Group
Phnom Penh
Negotiable
Sales Representative
Chip Mong Group
Kampong Som...
Negotiable
Project Sales Executive
Chip Mong Group
Phnom Penh
Negotiable
Sales Executive
Chip Mong Group
Phnom Penh
Negotiable
Sales Officer
Chip Mong Group
Kampong Som
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
Sales Associate
Aronex Corporation
Phnom Penh
$200-$500
Phnom Penh
$180-$250
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Sales Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Admin & HR supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Finance supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Facilities supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Loan Operation Manager
Phnom Penh | $3000-$5000
Integration Specialist
Phnom Penh | $2500-$3500
Production Manager
Phnom Penh | $2500-$3500
Senior HR Officer
Phnom Penh | $800-$1200