4 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Project Manager.
Rotati Co., Ltd.
Phnom Penh
Negotiate
Head of Research & Valuation
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$5000-$6000
Senior Quantity Surveyor
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3000
Marketing Staff
AV Designs & Consulting Engineers Co., Ltd
Phnom Penh
Negotiable
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Sales Manager
Phnom Penh | $1800
Shipping Manager
Kampong Speu | $1500-$3000
Full-Time
Phnom Penh | $900+ with bonuses and incentives
Chief Commercial Officer
Phnom Penh | $2000
Audit Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Corporate Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Partnership Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Site Manager
Kampot | $1400-$1600
Branch Manager
Phnom Penh | Competitive Salary
Relationship Manager
Siem Reap | Competitive Salary