13 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
Attractive Salary
Senior Merchandise
VF ASIA LTD
Phnom Penh
Attractive Salary
Phnom Penh
Attractive Salary
Technical Project Manager
Rotati Co., Ltd.
Phnom Penh
Senior Rails Developer
Rotati Co., Ltd.
Phnom Penh
TECHNICAL SALE ENGINEER
DC Technology Company
Phnom Penh
FIELD SERVICE ENGINEER
DC Technology Company
Phnom Penh
Accounting Assistant (01 Position)
鴻鼎贏創有限公司Hong Ding Startup Company,Ltd
Phnom Penh
Negotiable (based on qualification and experiences)
Phnom penh
鴻鼎贏創有限公司Hong Ding Startup Company,Ltd
Phnom Penh
Negotiable (based on qualification and experiences)
Clerk/ Document Controller
Minconsult Sdn Bhd
Phnom Penh
Site Engineer
Minconsult Sdn Bhd
Phnom Penh
Sales Executive
cambobuild construction chemical Co.,ltd
Phnom Penh
200$-400$
Marketing Staff
AV Designs & Consulting Engineers Co., Ltd
Phnom Penh
Negotiable
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Marketing Officer
Phnom Penh | $900-$1000
Software Engineer
Phnom Penh | $800-$1200
Sales Manager
Phnom Penh | $800 - $1500
Admin Manager
Phnom Penh | $1000 Up
Accounting Manager
Phnom Penh | $800-$1000
Shared Service Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Sales Associate
Phnom Penh | $800-$1500
Cost Controller
$1000-$1500
Sales Associate
Phnom Penh | $800 - $1500