6 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Head of Research & Valuation
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$5000-$6000
Senior Quantity Surveyor
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3000
Phnom Penh
$1500-$2000
Admin Manager
OHSON INDUSTRY
Phnom Penh
$500~$600
Front Desk Clerk
OHSON INDUSTRY
Phnom Penh
$300
Marketing Staff
AV Designs & Consulting Engineers Co., Ltd
Phnom Penh
Negotiable
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Group HR Manager
Phnom Penh | Competitive Salary
Project Manager
Phnom Penh | $2000-$2500
Finance Manager
Phnom Penh | $1000-$1400
Sales Executive
Phnom Penh | $1600-$2300
Product Technical Supervisor
Kandal | $1600-$2300
Deputy Head of IT
$2500-$3000
Sport leader
Phnom Penh | $800-$1200
ប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ
Siem Reap | $800 - $1,000 (negotiable)
កម្មសិក្សា
Receptionist Intern
Phnom Penh | Negotiation