22 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
$500-$1000
Phnom Penh
$1000-$1300
Sales and Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1200
Accountant
Sauber Partners Co., Ltd
Phnom Penh
$500-$600
បុគ្គលិកផលិតកម្ម
YAZAKI (CAMBODIA) PRODUCTS CO.,LTD.
Koh Kong
$190-$215
Phnom Penh
Siem Reap
Phnom Penh
$200-$400
Phnom Penh
$200-$300
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Director of Operations
Phnom Penh | Very Competitive
Architect Manager
Phnom Penh | $3500 - $5000
Deputy Channel Manager
Phnom Penh | $2000 - $2500
Sale Manager (Chinese Speaking)
Phnom Penh | $2000 - $2500
Communication and Fund-Raising Director
Phnom Penh | $2300 - $2500
Dean school of languages
Phnom Penh | upto $2500
Head Enterprise Risk Management
Phnom Penh | $ 4000 - $ 6000
Digital Marketing Manager
Phnom Penh | $1000 - $3000
Frontend Software Developer
Phnom Penh | $3000 - $6000
កម្មសិក្សា