29 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Quality Engineer
Specialized Bicycle Components Inc.
Svay Rieng
Competitive
អ្នកបច្ចេកទេសគុណភាព
Specialized Bicycle Components Inc.
Svay Rieng
Competitive
Branch Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000 - $3000
Corporate & Leasing Sales Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1800 - $2700
Sales Instructor
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1200 - $1500
Fleet Sales Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1800 - $2700
IT Manager
Saint Blanquat & A.

$1800 - $2700
Phnom Penh
$500-$1000
Phnom Penh
$1000-$1300
Sales and Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1200
Accountant
Sauber Partners Co., Ltd
Phnom Penh
$500-$600
បុគ្គលិកផលិតកម្ម
YAZAKI (CAMBODIA) PRODUCTS CO.,LTD.
Koh Kong
$190-$215
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Paralegal Officer
Phnom Penh | $1500 -$1800
Senior Analyst-Equity
$2500 - $3500
Senior Core Banking Analyst
Very Competitve
Head of Projects
Very Competitive
Senior Manager, Brand Management
Phnom Penh | Up $3500
Manager, Trade Marketing
Phnom Penh | $2000 - $2400
Manager, Sales and Operations Planning
Phnom Penh | $2500 - $3000
Deputy Branch Manager, Sales
Phnom Penh | Up $2000
Branch Manager
Phnom Penh | Up $3000
កម្មសិក្សា