25 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Restaurant Assistant Manager
Sesame Noodle Bar
Phnom Penh
$250-350
General Manager
Saint Blanquat & A.
Kep
$4000
PA to CEO
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000-$1500
ជំនួយការចុងភៅ
Baitong Hotel and Resort

សន្តិសុខ
Baitong Hotel and Resort

អ្នកឆុងកាហ្វេ
Baitong Hotel and Resort

មេចុងភៅ
Baitong Hotel and Resort

សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Junior iOs Developer
Phnom Penh | 500$ - 800$
ICT Lead
Phnom Penh | Up to $3000
Market and Investment Manager
Phnom Penh | Up to $3000
Marketing & Communications Coordinator
Phnom Penh | $1200-$1700
Treasury Risk Supervisor
Phnom Penh | $1000
Deputy Head of Commercial
Phnom Penh | Up to $2000
Deputy Head of Treasury
Phnom Penh | Up to $2000
QA Team Leader
Phnom Penh | Up to $3000
កម្មសិក្សា