14 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
$100 - $200
Front desk officer / Receptionist
Harmony Phnom Penh Hotel
Phnom Penh
ចុងភៅ
Bagatelle
Phnom Penh
$300-$400
Phnom Penh
$200-$300
Kampong Speu...
$250
Front Desk Officer / Reception
Harmony Phnom Penh Hotel

based on experience
មន្រ្តីលក់
Paragon central hotel & sky bar
Phnom Penh
Negotiable
គេហកិច្ច
Paragon central hotel & sky bar
Phnom Penh
Neotiable
មេ​ចុងភៅ
Vanila Cafe and brasserie
Phnom Penh
$1500-$3000
Chief Accountant
Mad Monkey Hostels
Phnom Penh
AR Accountant
Mad Monkey Hostels
Kampot...
Phnom Penh
$3000-$4000
Barman / Waitress
Samloem Laguna Resort
Kampong Som
$150-$250
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Marketing Officer
Phnom Penh | $900-$1000
Software Engineer
Phnom Penh | $800-$1200
Sales Manager
Phnom Penh | $800 - $1500
Admin Manager
Phnom Penh | $1000 Up
Accounting Manager
Phnom Penh | $800-$1000
Shared Service Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Sales Associate
Phnom Penh | $800-$1500
Cost Controller
$1000-$1500
Sales Associate
Phnom Penh | $800 - $1500