17 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Kampong Speu...
$250
អ្នកម៉ាស្សា
Amma spa & wellness
Phnom Penh
$120
Front Desk Officer / Reception
Harmony Phnom Penh Hotel

based on experience
Receptionist
Angkor Magic Tree Hotel
Siem Reap
$120-$150
មន្រ្តីលក់
Paragon central hotel & sky bar
Phnom Penh
Negotiable
គេហកិច្ច
Paragon central hotel & sky bar
Phnom Penh
Neotiable
មេ​ចុងភៅ
Vanila Cafe and brasserie
Phnom Penh
$1500-$3000
Chief Accountant
Mad Monkey Hostels
Phnom Penh
Phnom Penh
$100 - $200
Ratanakiri
AR Accountant
Mad Monkey Hostels
Kampot...
Phnom Penh
Phnom Penh
$3000-$4000
Barman / Waitress
Samloem Laguna Resort
Kampong Som
$150-$250
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Head of Chinese Department ($1,000 to - $1,200)
Phnom Penh | $1,000 to - $1,200
Head of Project Sales Team
Phnom Penh | $1500-$2100
Priority Bank Manager
Phnom Penh | Competitive Salary
Customer Service Manager
Phnom Penh | Competitive Salary
Head of Treasury
Phnom Penh | $1500-$2000
Project Manager
Phnom Penh | $1500-$2500
Sales and Marketing Manager
Phnom Penh | $1800-$2500
Internal Audit Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Compliance Officer
Phnom Penh | $700-$1000