11 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Permenant
British American Tobacco Cambodia
Battambang...
Sales Executive
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Battambang...
Negotiable
Siem Reap
$800 - $1,000 (negotiable)
Phnom Penh...
$160-$250
Laundry Operations Supervisor
Siem Reap Linen Care
Siem Reap
$300-$350
Technical Manager
Khmer Ceramics
Siem Reap
Negotiate
Retail Salesperson
Khmer Ceramics
Siem Reap
$250
Siem Reap
$800 or plus according to competence
Phnom Penh...
Negotiable
Banteay Meanchey...
12.34 Euros per project
Banteay Meanchey...
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Software Developer (PHP)
Phnom Penh | $1000 - $2500
Head of Finance and Administration
Phnom Penh | $2200-$2700
People Lead
Phnom Penh | $1800-$2200
Assistant Finance Manager
Phnom Penh | $2100-$2600
Sales Manager
Phnom Penh | $1200-$1800
Head of Treasury
Phnom Penh | $2000-$2500
Operation Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Operation Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Sales Manager
Phnom Penh | $1200-$1800
Group HR Manager
Phnom Penh | Competitive Salary