10 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Siem Reap
$800 - $1,000 (negotiable)
Phnom Penh...
$160-$250
Laundry Operations Supervisor
Siem Reap Linen Care
Siem Reap
$300-$350
Technical Manager
Khmer Ceramics
Siem Reap
Negotiate
Retail Salesperson
Khmer Ceramics
Siem Reap
$250
Siem Reap
$800 or plus according to competence
Area Store Manager
Saint Blanquat & A.
Siem Reap
$500-$1000
Phnom Penh...
Negotiable
Banteay Meanchey...
12.34 Euros per project
Banteay Meanchey...
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Programmer
Phnom Penh | $800-$1200
ប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ
Siem Reap | $800 - $1,000 (negotiable)
Chief Financial Officer
Phnom Penh | $2000-$3000
Sales Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Country Manager
Phnom Penh | $4000-$4500
Head of Research & Valuation
Phnom Penh | $5000-$6000
Senior Quantity Surveyor
Phnom Penh | $2000-$3000
Project Manager
Phnom Penh | $3500-$4500
Personal Assistant
Phnom Penh | $1000-$1500
កម្មសិក្សា
Receptionist Intern
Phnom Penh | Negotiation