8 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Siem Reap
$200-$250
Sales Executive
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Battambang...
Negotiable
Sticker Man
Srolanh Smart Store
Phnom Penh...
$160-$250
Receptionist
Angkor Magic Tree Hotel
Siem Reap
$120-$150
Siem Reap
$150-$250
ប្រធានផែ្នកទីផ្សារ
black Eagle International Co.,Ltd
Siem Reap
$350-$500
Relationship Manager
Saint Blanquat & A.
Siem Reap
Competitive Salary
AR Accountant
Mad Monkey Hostels
Kampot...
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Sales Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Admin & HR supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Finance supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Facilities supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Loan Operation Manager
Phnom Penh | $3000-$5000
Integration Specialist
Phnom Penh | $2500-$3500
Production Manager
Phnom Penh | $2500-$3500
Senior HR Officer
Phnom Penh | $800-$1200