8 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Siem Reap
$180-$220
Operations Manager
Bakong Village Co. Ltd.
Siem Reap
Battambang...
Negotiable
Sticker Man
Srolanh Smart Store
Phnom Penh...
$160-$250
Siem Reap
$150-$250
ប្រធានផែ្នកទីផ្សារ
black Eagle International Co.,Ltd
Siem Reap
$350-$500
Relationship Manager
Saint Blanquat & A.
Siem Reap
Competitive Salary
AR Accountant
Mad Monkey Hostels
Kampot...
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Commercial Director
Phnom Penh | $2500-$3000
HR Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Quality Manager
Kandal | $800-$1000
Personal Assistant
Phnom Penh | $1000
Internal Audit Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Finance Manager
Phnom Penh | $1500
HRBP
Phnom Penh | $1500-$2000
Recruitment Coordinator
Phnom Penh | $700-$1200
Technical Sales Specialist
Phnom Penh | $650-$1000