17 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Executive Support Officer
This Life Cambodia
Siem Reap
$1000-$1200
Payment Associate
Aquoz Solutions, Inc.
Phnom Penh...
$500-$1000
Treasury Officer
Aquoz Solutions, Inc.
Phnom Penh...
$500-$1000
Payment Officer
Aquoz Solutions, Inc.
Siem Reap
$1000-$1500
អ្នកសម្របសម្រួល HUB
Cambodian Education and Waste Management Organization
Siem Reap
$350-$500
Assistant Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Siem Reap
Negotiable
Siem Reap
Siem Reap
$200 to $800
អ្នកលក់
Khmer Ceramics Fine Art Center
Siem Reap
$175 - $350
Battambang...
Negotiable
Human Resource Manager
Saint Blanquat & A.
Siem Reap
$1000-$1200
Finance Manager
Saint Blanquat & A.
Siem Reap
$1000-$1200
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Senior Interior Designer
Phnom Penh | $700-$1000
Purchasing Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Chief Investment Officer
Phnom Penh | $4000-$6000
PR & Marketing Manager
Phnom Penh | $1500-$2000
Deputy Factory Manager
Phnom Penh | $1500-$2500
Investment Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Financial Analyst
Phnom Penh | Up to $3000
AR/AP Accountant
Phnom Penh | $600-$1000
Personal Assistant to Chairwoman
Phnom Penh | $1000-$1500
Business Development Manager
Phnom Penh | Up to $1400
កម្មសិក្សា