9 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
To be discussed
Phnom Penh
To be discussed
Phnom Penh
To be discussed
Phnom Penh
to be discussed
Ofiice Manager
ARRIVAL SERVICE TRANSPORT CO., LTD
Phnom Penh
Negotiation
Sales Manager
ARRIVAL SERVICE TRANSPORT CO., LTD
Phnom Penh
Negotiation
Sales Executive
ARRIVAL SERVICE TRANSPORT CO., LTD
Phnom Penh
Internal Audit Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3000
តំណាងផ្នែកលក់
Thai Airways International PCL
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Education Program Manager
Phnom Penh | $1500
Senior Accountant
Phnom Penh | $600 - $800
Sales Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Admin & HR supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Finance supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Facilities supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Loan Operation Manager
Phnom Penh | $3000-$5000
Integration Specialist
Phnom Penh | $2500-$3500