595 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Director of Operations
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Very Competitive
Architect Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3500 - $5000
Deputy Channel Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000 - $2500
Sale Manager (Chinese Speaking)
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000 - $2500
Phnom Penh
$2300 - $2500
Phnom Penh
$3500 - $4500
Dean school of languages
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
upto $2500
Head Enterprise Risk Management
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$ 4000 - $ 6000
Digital Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000 - $3000
Frontend Software Developer
Byte Technology.Co.Ltd
Phnom Penh
$3000 - $6000
Head, Financial Management
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3000 - $5000
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiate
IT Support, ( Khmer / English / Chinese ). Phnom Penh
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
Phnom Penh
$1200-$1700
NOC Engineer, ( Khmer / English / Chinese ). Phnom Penh
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
Head of Human Resources
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$4000-$7000
Phnom Penh
$1200-$1800
Production Planner (Footwear)
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1200-$1800
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Director of Operations
Phnom Penh | Very Competitive
Architect Manager
Phnom Penh | $3500 - $5000
Deputy Channel Manager
Phnom Penh | $2000 - $2500
Sale Manager (Chinese Speaking)
Phnom Penh | $2000 - $2500
Communication and Fund-Raising Director
Phnom Penh | $2300 - $2500
Dean school of languages
Phnom Penh | upto $2500
Head Enterprise Risk Management
Phnom Penh | $ 4000 - $ 6000
Digital Marketing Manager
Phnom Penh | $1000 - $3000
Frontend Software Developer
Phnom Penh | $3000 - $6000
កម្មសិក្សា