447 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Finance Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3000
Project Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$2000
Electrical Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$600-$1500
Safety Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$1000
Environmental Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$1100
Business Development Manager
Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM)
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Officer, Operations Control (01 post.)
Hattha Kaksekar Limited
Phnom Penh
Phnom Penh
Officer for Deposit (01 post.)
Hattha Kaksekar Limited
Phnom Penh
Phnom Penh
Officer, VIP Deposit (01 post.)
Hattha Kaksekar Limited
Phnom Penh
Credit Underwriting Manager
Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM)
Phnom Penh
ជាងជួសជុលរថយន្ដធុនធំ - ១ នាក់
Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM)
Phnom Penh
Digital Marketing Officer
Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM)
Phnom Penh
Advocacy Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$2000
Senior Operation Officer
Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM)
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Finance Director
Phnom Penh | Up to $3000
Project Engineer
Phnom Penh | $800-$2000
Electrical Engineer
Phnom Penh | $600-$1500
Environmental Officer
Phnom Penh | $800-$1100
Advocacy Manager
Phnom Penh | $1500-$2000
Executive Director
Battambang | $3000
Business Development Manager
Phnom Penh | Negotiable
Division Manager (Cable)
Phnom Penh | $1100-$1500
Surveyor Manager
Phnom Penh | Up to $2500
Business Development Manager
Phnom Penh | $4000-$5000
កម្មសិក្សា