178 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
$1,000 to - $1,200
Phnom Penh
$500-$800
IT
Mekong Movies Production
Phnom Penh
Phnom Penh
$300-$600
Clerk/ Document Controller
Minconsult Sdn Bhd
Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
Financial Analyst
CAM-ASEAN
Phnom Penh
$450 - $500
Phnom Penh
$150-$250
Sales Executive
Par3 Software (S) Pte Ltd
Phnom Penh
Site Engineer
Minconsult Sdn Bhd
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Head of Chinese Department ($1,000 to - $1,200)
Phnom Penh | $1,000 to - $1,200
Head of Project Sales Team
Phnom Penh | $1500-$2100
Priority Bank Manager
Phnom Penh | Competitive Salary
Customer Service Manager
Phnom Penh | Competitive Salary
Head of Treasury
Phnom Penh | $1500-$2000
Project Manager
Phnom Penh | $1500-$2500
Sales and Marketing Manager
Phnom Penh | $1800-$2500
Internal Audit Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Compliance Officer
Phnom Penh | $700-$1000