255 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Marketing Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$900-$1000
Software Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$1200
Training and Development Officer
Opennet (Internet Service Provider)
Phnom Penh
$200-$400
Sales Manager
Worldwide DMC
Phnom Penh
$800 - $1500
Accountant Or Cashier ( Khmer / English / Chinese ). PP
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
Sales Associate
Worldwide DMC
Phnom Penh
$800-$1500
Sales Manager
Worldwide DMC
Phnom Penh
4000 - 5000 Ringgit
Sales Consultant
JACCS FINANCE (Cambodia) Plc.
Phnom Penh
Negotiable
Field Collector
JACCS FINANCE (Cambodia) Plc.
Phnom Penh
Negotiable
Senior Staff, IT (Software Development)
JACCS FINANCE (Cambodia) Plc.
Phnom Penh
Negotiable
Accounting Officer (A/R)
JCMNippon Private LTD
Phnom Penh
$200-$350
Senior Officer, Credit Marketing, (Large & Micro Loan)
Khmer Capital Microfinance Institution Plc.
Phnom Penh
Negotiation
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Marketing Officer
Phnom Penh | $900-$1000
Software Engineer
Phnom Penh | $800-$1200
Sales Manager
Phnom Penh | $800 - $1500
Admin Manager
Phnom Penh | $1000 Up
Accounting Manager
Phnom Penh | $800-$1000
Shared Service Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Sales Associate
Phnom Penh | $800-$1500
Cost Controller
$1000-$1500
Sales Associate
Phnom Penh | $800 - $1500