641 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Paralegal Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500 -$1800
Administration Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Very Competitive
Creative Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up $4000
Area Sale Representative
Viet Lotus Foods Joint Stock Company
Phnom Penh
Competitive
IT Supervisor
Phnom Penh Derivative Exchange Plc.
Phnom Penh
$700 - $1000
Senior Manager, Brand Management
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up $3500
Phnom Penh
Competitive
Phnom Penh
Competitive
Phnom Penh
Competitive
Manager, Trade Marketing
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000 - $2400
Phnom Penh
$2500 - $3000
Manager, Brand Management
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2500 - $3500
Deputy Branch Manager, Sales
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up $2000
Branch Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up $3000
Phnom Penh
$2500 - $3000
Senior Backend
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000 - $1600
Senior Flutter Developer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1200 - $1600
Phnom Penh
$2500 - $3000
AR Accountant
Modern Testing Services (Cambodia) Ltd
Phnom Penh
Competitive
Senior Production Planner
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2200 - $2500
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Paralegal Officer
Phnom Penh | $1500 -$1800
Senior Analyst-Equity
$2500 - $3500
Senior Core Banking Analyst
Very Competitve
Head of Projects
Very Competitive
Senior Manager, Brand Management
Phnom Penh | Up $3500
Manager, Trade Marketing
Phnom Penh | $2000 - $2400
Manager, Sales and Operations Planning
Phnom Penh | $2500 - $3000
Deputy Branch Manager, Sales
Phnom Penh | Up $2000
Branch Manager
Phnom Penh | Up $3000
កម្មសិក្សា