259 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
Phnom Penh
To be discussed
Deputy Team Leader
Minconsult Sdn Bhd
Phnom Penh
Project Executive
Gigagigs Sdn Bhd
Phnom Penh
$250-$500
Phnom Penh
$400 - $600
Product Specialist (Thai Speaking Preferred)
Techtronic Industries (Thailand)
Phnom Penh
Attractive
Legal Advisor ( Khmer / English / Chinese ). PP
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
Banteay Meanchey...
Technical Support, ( Khmer / English / Chinese ). Phnom Penh
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
IT Support, ( Khmer / English / Chinese). Phnom Penh
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
Recruitment Consultant
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive Salary
Game Business Development Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2500-$3000
Production/Delivery
Tangy Turtle Probiotics
Phnom Penh
$200-$240
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
$350-$500
Phnom Penh
$500-$800
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Human Resource Manager
Siem Reap | $1000-$1200
Recruitment Consultant
Phnom Penh | Competitive Salary
Game Business Development Manager
Phnom Penh | $2500-$3000
Finance Manager
Siem Reap | $1000-$1200
PHP Developer
Phnom Penh | $300-$1,500
Operations Director
Phnom Penh | $2000-$3000
International Project Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Commercial Director
Phnom Penh | $2500-$3000
HR Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Quality Manager
Kandal | $800-$1000