528 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Temporary Works Inspector
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1500
IT Support Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1300
.Net Engineer
Okoone
Phnom Penh
Country Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $4000
System Development Lead, ( Khmer / English / Chinese )
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
Technical Support, ( Khmer / English / Chinese ). Phnom Penh
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
Sale Executive ( Khmer / English / Chinese )
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
Phnom Penh
Accountant
Sauber Partners Co., Ltd
Phnom Penh
$500-$600
Phnom Penh
Competitive
Junior Accountant (Urgent)
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Competitive
Phnom Penh
Competitive
Senior Sales Consultant (Urgent)
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Competitive
Quantity Surveyor (Urgent)
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Competitive
Sales Consultant
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Competitive
Senior Accountant
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Competitive
Chief Financial Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$5000-$9000
Receptionist
Urban Hub (Cambodia)
Phnom Penh
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Temporary Works Inspector
Phnom Penh | Up to $1500
IT Support Officer
Phnom Penh | Up to $1300
Country Manager
Phnom Penh | Up to $4000
Chief Financial Officer
Phnom Penh | $5000-$9000
Country Head
$3500-$5000
Head of Performance and Rewards
Phnom Penh | Competitive
Head of Organizational Development
Phnom Penh | Competitive
Marketing Manager
Phnom Penh | $1500-$2000
កម្មសិក្សា