629 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
School Administration Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1800 - $2000
Marketing and Admission Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3500 - $4500
Media Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up - $1800
Payroll Supervisor
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
Digital Marketing Analyst
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
Phnom Penh
$1500 - $2000
Production Planner, Footwear
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500 - $1700
Phnom Penh
$1500 - $2000
Phnom Penh
$1500 - $2000
Human Resources Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2500 - $3000
Phnom Penh
Competitive
Branch Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000 - $3000
Digital Media Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3000 - $3500
API Developer
UDAYA Technology
Phnom Penh
Up to $500
Executive Assistant
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1200 - $1500
Sourcing Developer, Apparels
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1300 - $1700
Phnom Penh
Competitive
Khmer Teacher
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
Digital Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500 - $2000
Corporate & Leasing Sales Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1800 - $2700
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
School Administration Manager
Phnom Penh | $1800 - $2000
Marketing and Admission Director
Phnom Penh | $3500 - $4500
Media Manager
Phnom Penh | Up - $1800
Arts Manager and Program Coordinator
Phnom Penh | $1500 - $2000
Production Planner, Footwear
Phnom Penh | $1500 - $1700
Human Resources Director
Phnom Penh | $2500 - $3000
Branch Manager
Phnom Penh | $2000 - $3000
Digital Media Director
Phnom Penh | $3000 - $3500
កម្មសិក្សា