53 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Temporary Works Inspector
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1500
IT Support Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1300
Executive Secretary
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1000
Project Manager - Civil Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3000-$6000
Executive Country Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3000-$6000
Water Treatment Plant Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800
Design Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800
Civil Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800
Phnom Penh
$500-$700
Construction Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3000
Human Resource and Admin Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$1900
Senior Quantity Surveyor
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $4300
Senior Procurement Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1800
Logistic Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1000
Design Manager
Ai Associates (Cambodia) Co.,Ltd
Phnom Penh
$1800-$2500

$300
ប្រធានគំរោង
ECO INTERIORS INTERNATIONAL SDN BHD

Negotiable
Business Development Manager
Ai Associates (Cambodia) Co.,Ltd
Phnom Penh
$1200
Business Development Executive
Ai Associates (Cambodia) Co.,Ltd
Phnom Penh
$600-$900
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Financial Controller
Phnom Penh | $2000-$3000
Business Development Manager
Phnom Penh | $1500-$2500
General Manager
Phnom Penh | $4000-$6000
Temporary Works Inspector
Phnom Penh | Up to $1500
IT Support Officer
Phnom Penh | Up to $1300
Country Manager
Phnom Penh | Up to $4000
Chief Financial Officer
Phnom Penh | $5000-$9000
Country Head
$3500-$5000
Head of Performance and Rewards
Phnom Penh | Competitive
Head of Organizational Development
Phnom Penh | Competitive
កម្មសិក្សា