22 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Project Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$2500
Site Architect
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Negotiable
Purchaser
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Negotiable
Project Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3500-$4500
Personal Assistant
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000-$1500
Senior Quantity Surveyor
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3000
Phnom Penh
$1500-$2000
Admin Manager
OHSON INDUSTRY
Phnom Penh
$500~$600
Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800
Business Development Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000
Sales Engineer
Hao Phuong Corporation
Phnom Penh
$300-$500
Senior HSE Officer
LBL International
Phnom Penh
Senior MEP Engineer
LBL International
Phnom Penh
Tender & Proposal Manager
LBL International
Phnom Penh
Lead Shopdrawer
LBL International
Phnom Penh
Phnom Penh
Negotiable
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Software Developer (PHP)
Phnom Penh | $1000 - $2500
Head of Finance and Administration
Phnom Penh | $2200-$2700
People Lead
Phnom Penh | $1800-$2200
Assistant Finance Manager
Phnom Penh | $2100-$2600
Sales Manager
Phnom Penh | $1200-$1800
Head of Treasury
Phnom Penh | $2000-$2500
Operation Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Operation Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Sales Manager
Phnom Penh | $1200-$1800
Group HR Manager
Phnom Penh | Competitive Salary