19 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Project Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3500-$4500
Personal Assistant
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000-$1500
Senior Quantity Surveyor
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3000
Phnom Penh
$1500-$2000
Admin Manager
OHSON INDUSTRY
Phnom Penh
$500~$600
Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800
Business Development Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000
Sales Engineer
Hao Phuong Corporation
Phnom Penh
$300-$500
Senior HSE Officer
LBL International
Phnom Penh
Senior MEP Engineer
LBL International
Phnom Penh
Tender & Proposal Manager
LBL International
Phnom Penh
Lead Shopdrawer
LBL International
Phnom Penh
Phnom Penh
Negotiable
HUMAN RESOURCES MANAGER
Uni Sun Development Corp
Phnom Penh
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Programmer
Phnom Penh | $800-$1200
ប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ
Siem Reap | $800 - $1,000 (negotiable)
Chief Financial Officer
Phnom Penh | $2000-$3000
Sales Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Country Manager
Phnom Penh | $4000-$4500
Head of Research & Valuation
Phnom Penh | $5000-$6000
Senior Quantity Surveyor
Phnom Penh | $2000-$3000
Project Manager
Phnom Penh | $3500-$4500
Personal Assistant
Phnom Penh | $1000-$1500
កម្មសិក្សា
Receptionist Intern
Phnom Penh | Negotiation