30 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Project Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$2000
Electrical Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$600-$1500
Safety Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$1000
Environmental Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$1100
Surveyor Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $2500
Cost Controller
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1500
Phnom Penh
$1200-$2200
Document Controller
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$1200
Plant Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$1400
Plant Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $5000
Sale Executive
Tang Pech Construction Co., Ltd
Phnom Penh
200$ - 500$
Interior Designer
Tang Pech Construction Co., Ltd
Phnom Penh
$250 - $500
IT Programmer
Tang Pech Construction Co., Ltd
Phnom Penh
$250 - $500
Interior Design
Ai Associates (Cambodia) Co.,Ltd
Phnom Penh
$800-$1200
Battambang
$300
គណនេយ្យ
Lim Sokkong
Pailin
200$-300$
Pailin
200$- 300$
Phnom Penh
$500-$1000
Account Receivable Executive
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$600-$700
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Finance Director
Phnom Penh | Up to $3000
Project Engineer
Phnom Penh | $800-$2000
Electrical Engineer
Phnom Penh | $600-$1500
Environmental Officer
Phnom Penh | $800-$1100
Advocacy Manager
Phnom Penh | $1500-$2000
Executive Director
Battambang | $3000
Business Development Manager
Phnom Penh | Negotiable
Division Manager (Cable)
Phnom Penh | $1100-$1500
Surveyor Manager
Phnom Penh | Up to $2500
Business Development Manager
Phnom Penh | $4000-$5000
កម្មសិក្សា