9 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
$250 - $500
Phnom Penh
$250 - $500
ប្រធានគណនេយ្យ
Tang Pech Construction Co., Ltd
Phnom Penh
$800 - $2,000
Banteay Meanchey...
$200-$500
Technical Project Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$400-$800
Project Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$2500
Personal Assistant
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000-$1500
Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
ប្រធានគណនេយ្យ
Phnom Penh | $800 - $2,000
Culinary Instructor
Phnom Penh | $1430-$2420
Assistant Relationship Manager
Phnom Penh | $800-$1000
Internal Audit & Reporting Manager
Phnom Penh | $3000-$4000
មេ​ចុងភៅ
Phnom Penh | $1500-$3000
Finance Manager
Phnom Penh | $2500
Group Tax Manager
Phnom Penh | $3000
Chief Accountant
Phnom Penh
Sales Manager
Phnom Penh | $1800