41 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Contract Manager
Ai Associates (Cambodia) Co.,Ltd
Phnom Penh
$500-$800
Purchase Coordinator
Unisun Development Corp
Phnom Penh
MEP Site Engineer
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Surveyor
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Driver
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Procurement Officer
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Recruitment officer
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Site Engineer
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Graphic Designer
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Safety Officer
Unisun Development Corp
Phnom Penh
MEP Chief Engineer
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Safety Manager
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Site Admin Officer
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Labor Camp Boss
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Purchase Admin
Unisun Development Corp

Chief Surveyor
Unisun Development Corp

Site Supervisor
JCMNippon Private LTD
Phnom Penh
$200-$300
Accounting Officer (A/R)
JCMNippon Private LTD
Phnom Penh
$200-$350
Human Resources Officer / Payroll Focus
Unisun Development Corp
Phnom Penh
$550-$700
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Commercial Director
Phnom Penh | $2500-$3000
Quality Manager
Kandal | $800-$1000
Personal Assistant
Phnom Penh | $1000
Internal Audit Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Finance Manager
Phnom Penh | $1500
HRBP
Phnom Penh | $1500-$2000
Recruitment Coordinator
Phnom Penh | $700-$1200
Technical Sales Specialist
Phnom Penh | $650-$1000
Web Developer ($300-$1,500)
Phnom Penh | $300-$1,500