13 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
$500-$1000
Account Receivable Executive
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$600-$700
Senior Sales Executive
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000
Sales Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$600-$800
Senior Accountant
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$800
Product Specialist (Thai Speaking Preferred)
Techtronic Industries (Thailand)
Phnom Penh
Attractive
Driver
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Phnom Penh
$200-$500
Project Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$2500
Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Media Planner
Phnom Penh | Negotiable
Media Manager
Phnom Penh | Negotiable
Account Director
Phnom Penh | Negotiable
Senior Activation Manager
Phnom Penh | $1500-$3000
Executive Director
Phnom Penh | $5000-$6000
Senior Account Manager
Phnom Penh | ($1500-$2000
Junior iOs Developer
Phnom Penh | 500$ - 800$
ICT Lead
Phnom Penh | Up to $3000
កម្មសិក្សា