18 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Sales Manager
jcmnipponpaint
Phnom Penh
$1000-$1500
E-Marketing
JCMNippon Private LTD
Phnom Penh
$300-$600
Senior Administrative Officer
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
$300-$600
Phnom Penh
400$ - 700$
បុគ្គលិកផ្នែកលក់
Tang Pech Construction Co., Ltd
Phnom Penh
200$ - 500$
អ្នកសរសេប្រូហ្គាម
Tang Pech Construction Co., Ltd
Phnom Penh
$250 - $500
Phnom Penh
$250 - $500
Phnom Penh
$200-$500
ជំនួយការ គណនេយ្យ
Fuji Furukawa E&C (Cambodia) Co., Ltd.
Phnom Penh
200$-500$
Property Engineering Director
First Unite Property
Phnom Penh
$1300-$1500
Phnom Penh
$250 - $500
Technical Project Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$400-$800
Project Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$2500
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Sales Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Admin & HR supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Finance supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Facilities supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Loan Operation Manager
Phnom Penh | $3000-$5000
Integration Specialist
Phnom Penh | $2500-$3500
Production Manager
Phnom Penh | $2500-$3500
Senior HR Officer
Phnom Penh | $800-$1200