15 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Battambang
$300
គណនេយ្យ
Lim Sokkong
Pailin
200$-300$
Pailin
200$- 300$
Phnom Penh
$500-$1000
Account Receivable Executive
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$600-$700
Senior Sales Executive
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000
Sales Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$600-$800
Senior Accountant
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$800
Product Specialist (Thai Speaking Preferred)
Techtronic Industries (Thailand)
Phnom Penh
Attractive
Driver
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Phnom Penh
$200-$500
Project Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$2500
Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Plantation Manager
Kampong Som | $1000-$1500
Head of Finance and Administration
Phnom Penh | $2000-$3000
Specialist, Sales and Application
Phnom Penh | $800-$1200
Manager, Regulatory Affairs
Phnom Penh | $800-$1200
Manager, Sales & Marketing
Phnom Penh | $1200-$1500
Fulfillment Manager
Phnom Penh | $2000-$4000
Sales Representative
Phnom Penh | $1000-$1500
Manager, Product Management
Phnom Penh | $1200-$1500
Business Development Manager
Phnom Penh | $1300
វិស្វករសំណង់
Phnom Penh | $1500-$2000
កម្មសិក្សា