41 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Senior Sales Executive
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000
Sales Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$600-$800
Senior Accountant
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$800
Product Specialist (Thai Speaking Preferred)
Techtronic Industries (Thailand)
Phnom Penh
Attractive
Mechanic
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Electrician
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Sales Manager
jcmnipponpaint
Phnom Penh
$1000-$1500
Civil Engineer
Unisun Development Corp
Phnom Penh
HR Manager
JCMNippon Private LTD
Phnom Penh
$1000-$1500
Contract Manager
Ai Associates (Cambodia) Co.,Ltd
Phnom Penh
$500-$800
Purchase Coordinator
Unisun Development Corp
Phnom Penh
MEP Site Engineer
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Driver
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Procurement Officer
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Recruitment officer
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Site Engineer
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Graphic Designer
Unisun Development Corp
Phnom Penh
Safety Officer
Unisun Development Corp
Phnom Penh
MEP Chief Engineer
Unisun Development Corp
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Senior Sales Executive
Phnom Penh | $1000
Human Resources Manager
Kampong Som | $2000-$2500
Human Resource Manager
Siem Reap | $1000-$1200
Recruitment Consultant
Phnom Penh | Competitive Salary
Game Business Development Manager
Phnom Penh | $2500-$3000
Finance Manager
Siem Reap | $1000-$1200
PHP Developer
Phnom Penh | $300-$1,500
Operations Director
Phnom Penh | $2000-$3000
International Project Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Commercial Director
Phnom Penh | $2500-$3000