44 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
$500-$700
Construction Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3000
Human Resource and Admin Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$1900
Senior Quantity Surveyor
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $4300
Senior Procurement Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1800
Logistic Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1000
Design Manager
Ai Associates (Cambodia) Co.,Ltd
Phnom Penh
$1800-$2500

$300
ប្រធានគំរោង
ECO INTERIORS INTERNATIONAL SDN BHD

Negotiable
Business Development Manager
Ai Associates (Cambodia) Co.,Ltd
Phnom Penh
$1200
Business Development Executive
Ai Associates (Cambodia) Co.,Ltd
Phnom Penh
$600-$900
Business Development Manager
Ai Associates (Cambodia) Co.,Ltd
Phnom Penh
$1000-$1300
Pipelines Installation Foreman
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1500
Iron Pipe Welder
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Negotiable
Project Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$2000
Electrical Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$600-$1500
Safety Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$1000
Environmental Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$1100
Surveyor Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $2500
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Executive Director
Phnom Penh | $4000-$6000
Human Resources Director
Phnom Penh | $2000-$3500
Sales Supervisor
Phnom Penh | Up to $1000
Graphic Design Supervisor
Phnom Penh | Up to $1000
Construction Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Human Resource and Admin Manager
Phnom Penh | $1500-$1900
Human Resources Manager
Phnom Penh | Up to $1500
Marketing and Communication Manager
Phnom Penh | Up to $3000
Marketing Manager
Phnom Penh | Up to $2000
Senior Quantity Surveyor
Phnom Penh | Up to $4300
កម្មសិក្សា