53 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Software QA Tester
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1000
Laravel PHP Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1000
Backend Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1000
Ruby on Rails Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1000
IT Security Engineer
VietNet Distribution
Phnom Penh
$700-$1200
Kotlin Developer for Android
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1500
Laravel PHP Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1500
Phnom Penh
$500+
Web Developer
KH CarHub
Phnom Penh
$500-$1500
Backend Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1000
Kotlin Developer for Android
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1000
Phnom Penh
$500
WEB DEVELOPER
TESTING STUDIO CO.,LTD.
Phnom Penh
Negotiable
QA TESTER FOR WEB/MOBILE APPS
TESTING STUDIO CO.,LTD.
Phnom Penh
Negotiable
IT Project Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2500
Phnom Penh
Negotiable
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Pipelines Installation Foreman
Phnom Penh | Up to $1500
Iron Pipes Welder
Phnom Penh | Negotiable
Deputy Chief Human Resource Officer
Phnom Penh | Negotiable
Finance Director
Phnom Penh | Up to $3000
Project Engineer
Phnom Penh | $800-$2000
Electrical Engineer
Phnom Penh | $600-$1500
Environmental Officer
Phnom Penh | $800-$1100
Advocacy Manager
Phnom Penh | $1500-$2000
Executive Director
Battambang | $3000
Business Development Manager
Phnom Penh | Negotiable
កម្មសិក្សា