29 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
iOS App Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1,000
Web Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1000
Laravel PHP Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1000
Software QA Tester
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1000
iOS App Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1000
Backend Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1000
ប្រធានផ្នែកផលិតផល
Forest Interactive (Cambodia) Co., Ltd.
Phnom Penh
Negotiable
Backend Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1,500
Kotlin Developer for Android
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1,000
Phnom Penh
Negotiable
iOS Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1,000
Manager
Aperia Solutions Cambodia
Phnom Penh
Developer
Aperia Solutions Cambodia
Phnom Penh
Developer
Aperia Solutions Cambodia
Phnom Penh
Executive
Aperia Solutions Cambodia
Phnom Penh
QA Team Leader
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3000
Project Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3000
Backend Team Leader
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3000
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Plantation Manager
Kampong Som | $1000-$1500
Head of Finance and Administration
Phnom Penh | $2000-$3000
Specialist, Sales and Application
Phnom Penh | $800-$1200
Manager, Regulatory Affairs
Phnom Penh | $800-$1200
Manager, Sales & Marketing
Phnom Penh | $1200-$1500
Fulfillment Manager
Phnom Penh | $2000-$4000
Sales Representative
Phnom Penh | $1000-$1500
Manager, Product Management
Phnom Penh | $1200-$1500
Business Development Manager
Phnom Penh | $1300
វិស្វករសំណង់
Phnom Penh | $1500-$2000
កម្មសិក្សា