61 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Japanese Translator
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$250-$500
HR Executive
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$300-$500
Backend Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1000
Kotlin Developer for Android
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1000
React Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1000
Front End Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1000
Web Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
iOS Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1000
Software QA Tester
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1000
Laravel PHP Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1000
Backend Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1000
Ruby on Rails Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1000
IT Security Engineer
VietNet Distribution
Phnom Penh
$700-$1200
Kotlin Developer for Android
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1500
Laravel PHP Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1500
Phnom Penh
$500+
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Senior Procurement Officer
Phnom Penh | Up to $1800
Logistic Officer
Phnom Penh | Up to $1000
Communications Officer
Phnom Penh | Up to $1500
School Administration Manager
Phnom Penh | Up to $2000
Site and Facilities Manager
Phnom Penh | Up to $2000
Finance Manager
Phnom Penh | $2000-$2500
Business Development Manager
Phnom Penh | $1000-$1300
Senior Manager, Customer Service
Phnom Penh | $1500-$2500
Pipelines Installation Foreman
Phnom Penh | Up to $1500
កម្មសិក្សា