10 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Software Developer (PHP)
MJW Solutions
Phnom Penh
$1000 - $2500
Phnom Penh
Phnom Penh
Sales Executive
Mitmarch Sdn.Bhd
Phnom Penh
$600-$750/month
SALES EXECUTIVE / ACCOUNT MANAGER
Trends & Technologies (Cambodia) Inc.
Phnom Penh
Professional Designer **Urgent
PLAN-B(Cambodia) Co.,Ltd
Phnom Penh
$500-$1000
Phnom Penh...
Negotiable
Administrative Officer
Trends & Technologies (Cambodia) Inc.
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Software Developer (PHP)
Phnom Penh | $1000 - $2500
Head of Finance and Administration
Phnom Penh | $2200-$2700
People Lead
Phnom Penh | $1800-$2200
Assistant Finance Manager
Phnom Penh | $2100-$2600
Sales Manager
Phnom Penh | $1200-$1800
Head of Treasury
Phnom Penh | $2000-$2500
Operation Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Operation Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Sales Manager
Phnom Penh | $1200-$1800
Group HR Manager
Phnom Penh | Competitive Salary