20 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Backend Developer ($400-$1,000)
Mango Byte Technology Co., Ltd

$400-$1,000
Part-Time
Private Employer
Phnom Penh
$4-$8 usd/hour
Frontend Developer ($400-$1,000)
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1,000
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
$350-$500
Phnom Penh
$500-$800
PHP Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$300-$1,500
Phnom Penh
Negotiable
iOS Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$300-$1,500
Kotlin Developer for Andriod ($300-$1,500)
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$300-$1,500
iOS Developer ($300-$1,500)
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$300-$1,500
Web Developer ($300-$1,500)
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$300-$1,500
iOS Developer
Swag Soft Holdings
Phnom Penh
$500-$800
Integration Specialist
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2500-$3500
Phnom Penh
$350–$500
Phnom Penh
$400–$800
Phnom Penh
$250–$350
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Senior Sales Executive
Phnom Penh | $1000
Human Resources Manager
Kampong Som | $2000-$2500
Human Resource Manager
Siem Reap | $1000-$1200
Recruitment Consultant
Phnom Penh | Competitive Salary
Game Business Development Manager
Phnom Penh | $2500-$3000
Finance Manager
Siem Reap | $1000-$1200
PHP Developer
Phnom Penh | $300-$1,500
Operations Director
Phnom Penh | $2000-$3000
International Project Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Commercial Director
Phnom Penh | $2500-$3000