15 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Backend Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$300-$1,500
iOS Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$300-$1,500
Kotlin Developer for Andriod ($300-$1,500)
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$300-$1,500
iOS Developer ($300-$1,500)
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$300-$1,500
Web Developer ($300-$1,500)
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$300-$1,500
iOS Developer
Swag Soft Holdings
Phnom Penh
$500-$800
Software Engineer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$1200
Loan Operation Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3000-$5000
Integration Specialist
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2500-$3500
Project Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$2500
HR Officer
ALLWEB
Phnom Penh
$300-$500
Phnom Penh
$350–$500
Phnom Penh
$400–$800
Phnom Penh
$250–$350
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Commercial Director
Phnom Penh | $2500-$3000
HR Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Quality Manager
Kandal | $800-$1000
Personal Assistant
Phnom Penh | $1000
Internal Audit Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Finance Manager
Phnom Penh | $1500
HRBP
Phnom Penh | $1500-$2000
Recruitment Coordinator
Phnom Penh | $700-$1200
Technical Sales Specialist
Phnom Penh | $650-$1000