24 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
iOS Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1,000
Web Frontend Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd

$400-$1,000
Backend Developer
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1,000
Manager
Aperia Solutions Cambodia
Phnom Penh
Developer
Aperia Solutions Cambodia
Phnom Penh
Developer
Aperia Solutions Cambodia
Phnom Penh
Executive
Aperia Solutions Cambodia
Phnom Penh
Fulltime
Aperia Solutions Cambodia
Phnom Penh
QA Team Leader
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3000
Project Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3000
Backend Team Leader
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3000
Web Developers (Asp.net MVC)
Aperia Solutions Vietnam
Phnom Penh
Negotiable
Software QA Tester
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$300-$1,500
React Js Developer
BLOC Delivery
Phnom Penh
$250-$500
Frontend Developer ($400-$1,000)
Mango Byte Technology Co., Ltd
Phnom Penh
$400-$1,000
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
$350-$500
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
ICT Lead
Phnom Penh | Up to $3000
Market and Investment Manager
Phnom Penh | Up to $3000
Marketing & Communications Coordinator
Phnom Penh | $1200-$1700
Treasury Risk Supervisor
Phnom Penh | $1000
Deputy Head of Commercial
Phnom Penh | Up to $2000
Deputy Head of Treasury
Phnom Penh | Up to $2000
QA Team Leader
Phnom Penh | Up to $3000
Project Manager
Phnom Penh | Up to $3000
Backend Team Leader
Phnom Penh | Up to $3000
Site Engineer
Phnom Penh
កម្មសិក្សា