11 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Project Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$2500
Phnom Penh
$500–$900
Phnom Penh
$500–$900
HR Officer
ALLWEB
Phnom Penh
$300-$500
Phnom Penh
$350–$500
Phnom Penh
$400–$800
Phnom Penh
$250–$350
Phnom Penh
$350–$700
Phnom Penh
$500–$1500
Business Development Manager
Easybook (Cambodia) Co., Ltd.
Phnom Penh...
$350-$450
CSP Warrior
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$1200
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Project Manager
Phnom Penh | $1500-$2500
Sales and Marketing Manager
Phnom Penh | $1800-$2500
Internal Audit Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Compliance Officer
Phnom Penh | $700-$1000
Property Engineering Director
Phnom Penh | $1300-$1500
Collection Manager
Phnom Penh | $1500-$2000
ប្រធានគណនេយ្យ
Phnom Penh | $800 - $2,000
Culinary Instructor
Phnom Penh | $1430-$2420
Assistant Relationship Manager
Phnom Penh | $800-$1000