10 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
$800 ~ $1200
Sales supervisor
APPC (Cambodia)
Phnom Penh
$400-$700 + Commision
Medical sales Representative
Quramax (Cambodia) Limited
Phnom Penh
$300-$500
ប្រតិបត្តិគណនី
NCARE INTERNATIONAL (CAMBODIA) CO., LTD
Phnom Penh
មន្រ្តីបម្រើអតិថិជន
NCARE INTERNATIONAL (CAMBODIA) CO., LTD
Phnom Penh
អ្នកម៉ាស្សា
Amma spa & wellness
Phnom Penh
$120
បេឡាករ
Mearda Clinic
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Education Program Manager
Phnom Penh | $1500
Senior Accountant
Phnom Penh | $600 - $800
Sales Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Admin & HR supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Finance supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Facilities supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Loan Operation Manager
Phnom Penh | $3000-$5000
Integration Specialist
Phnom Penh | $2500-$3500