10 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $2000
Phnom Penh
$1000 - $2000
Phnom Penh
Commercial Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2500-$3000
Finance Executive
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000-$1200
HR and Admin Executive
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000-$1200
Customer Service
NCARE INTERNATIONAL (CAMBODIA) CO., LTD
Phnom Penh
$300~$400
បេឡាករ
Mearda Clinic
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Executive Director
Phnom Penh | $4000-$6000
Human Resources Director
Phnom Penh | $2000-$3500
Sales Supervisor
Phnom Penh | Up to $1000
Graphic Design Supervisor
Phnom Penh | Up to $1000
Construction Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Human Resource and Admin Manager
Phnom Penh | $1500-$1900
Human Resources Manager
Phnom Penh | Up to $1500
Marketing and Communication Manager
Phnom Penh | Up to $3000
Marketing Manager
Phnom Penh | Up to $2000
Senior Quantity Surveyor
Phnom Penh | Up to $4300
កម្មសិក្សា