11 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
បេឡាករ
Mearda Clinic
Phnom Penh
Accountant (Accounts Payable, Costs)
Nokor Tep The Women's Hospital
Phnom Penh
Head of Accounting
Nokor Tep The Women's Hospital
Phnom Penh
Finance Manager
Nokor Tep The Women's Hospital
Phnom Penh
Head Procurement (tbc)
Nokor Tep The Women's Hospital
Phnom Penh
អ្នកកាន់ឃ្លាំង
Nokor Tep The Women's Hospital
Phnom Penh
កិលានុប្បដ្ឋាយិកា
Sen Sok International University hospital
Phnom Penh
USD 190.00-400.00 (up to working experience)
Business Development Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3000
Medical Doctor
BP Healthcare (Cambodia) Co., Ltd
Phnom Penh
Negotiable
Operation Officer
LCHB Trading Co., LTD
Phnom Penh
Marketing Executive
BP Healthcare (Cambodia) Co., Ltd
Phnom Penh
$300-$400
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Software Developer (PHP)
Phnom Penh | $1000 - $2500
Head of Finance and Administration
Phnom Penh | $2200-$2700
People Lead
Phnom Penh | $1800-$2200
Assistant Finance Manager
Phnom Penh | $2100-$2600
Sales Manager
Phnom Penh | $1200-$1800
Head of Treasury
Phnom Penh | $2000-$2500
Operation Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Operation Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Sales Manager
Phnom Penh | $1200-$1800
Group HR Manager
Phnom Penh | Competitive Salary