7 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
កិលានុប្បដ្ឋាយិកា
Sen Sok International University hospital
Phnom Penh
USD 190.00-400.00 (up to working experience)
Finance and Admin Executive
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3000
Business Development Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3000
Assistant Operations Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000-$2000
Medical Doctor
BP Healthcare (Cambodia) Co., Ltd
Phnom Penh
Negotiable
Operation Officer
LCHB Trading Co., LTD
Phnom Penh
Marketing Executive
BP Healthcare (Cambodia) Co., Ltd
Phnom Penh
$300-$400
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Programmer
Phnom Penh | $800-$1200
ប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ
Siem Reap | $800 - $1,000 (negotiable)
Chief Financial Officer
Phnom Penh | $2000-$3000
Sales Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Country Manager
Phnom Penh | $4000-$4500
Head of Research & Valuation
Phnom Penh | $5000-$6000
Senior Quantity Surveyor
Phnom Penh | $2000-$3000
Project Manager
Phnom Penh | $3500-$4500
Personal Assistant
Phnom Penh | $1000-$1500
កម្មសិក្សា
Receptionist Intern
Phnom Penh | Negotiation