63 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Head of Strategy and Planning
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$5000-$7000
IT Officer
Khmer Capital Microfinance Institution Plc.
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Phnom Penh
Senior Staff, Sales
JACCS FINANCE (Cambodia) Plc.
Phnom Penh
Negotiable
Staff, HR & Admin
JACCS FINANCE (Cambodia) Plc.
Phnom Penh
$300-$500
Staff, Internal Audit
JACCS FINANCE (Cambodia) Plc.
Phnom Penh
$300-$500
Accountant Tax
ALDO Phnom Penh
Phnom Penh
$400 - $600
Senior Staff, IT (Network & Server)
JACCS FINANCE (Cambodia) Plc.
Phnom Penh
Negotiable
Field Collector
JACCS FINANCE (Cambodia) Plc.
Phnom Penh
Negotiable
Sales Consultant
JACCS FINANCE (Cambodia) Plc.
Phnom Penh
Negotiable
Assistant Manager, Legal and Compliance
JACCS FINANCE (Cambodia) Plc.
Phnom Penh
Negotiable
Field Investigator
JACCS FINANCE (Cambodia) Plc.
Phnom Penh
Negotiable
Assistant Manager, Sale
JACCS FINANCE (Cambodia) Plc.
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
$400 - $600
Finance Officer
M.G.N Emperor Bank Plc
Phnom Penh
Negotiate
Phnom Penh
Investment Consultant
Phnom Penh Securities Plc.
Phnom Penh
150$
ICT Lead
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3000
Market and Investment Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3000
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Plantation Manager
Kampong Som | $1000-$1500
Head of Finance and Administration
Phnom Penh | $2000-$3000
Specialist, Sales and Application
Phnom Penh | $800-$1200
Manager, Regulatory Affairs
Phnom Penh | $800-$1200
Manager, Sales & Marketing
Phnom Penh | $1200-$1500
Fulfillment Manager
Phnom Penh | $2000-$4000
Sales Representative
Phnom Penh | $1000-$1500
Manager, Product Management
Phnom Penh | $1200-$1500
Business Development Manager
Phnom Penh | $1300
វិស្វករសំណង់
Phnom Penh | $1500-$2000
កម្មសិក្សា