25 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Credit Officer
Foreign Trade Bank of Cambodia (FTB)
Phnom Penh
Negotiation
Sales Officers
Foreign Trade Bank of Cambodia (FTB)
Phnom Penh
Negotiation
Battambang...
Negotiable
Senior Marketing Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$500-$700
Compliance Manager
Khmer Capital Microfinance Institution Plc.
Phnom Penh
Negotiation
Assistant Manager, Sale
JACCS FINANCE (Cambodia) Plc.
Phnom Penh
Negotiable
Senior Manager, Collection (Urgent)
JACCS FINANCE (Cambodia) Plc.
Phnom Penh
Negotiable
Field Investigator
JACCS FINANCE (Cambodia) Plc.
Phnom Penh
Negotiable
Assistant Manager, Legal and Compliance
JACCS FINANCE (Cambodia) Plc.
Phnom Penh
Negotiable
Internal Audit Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1800-$2000
Recruitment Coordinator
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$1200
Senior Field Collector
JACCS FINANCE (Cambodia) Plc.
Phnom Penh
Negotiable
Sales Consultant
JACCS FINANCE (Cambodia) Plc.
Phnom Penh
Negotiable
Field Collector
JACCS FINANCE (Cambodia) Plc.
Phnom Penh
Negotiable
Senior Staff, IT (Software Development)
JACCS FINANCE (Cambodia) Plc.
Phnom Penh
Negotiable
Senior Officer, Credit Marketing, (Large & Micro Loan)
Khmer Capital Microfinance Institution Plc.
Phnom Penh
Negotiation
Supervisor, Credit Marketing (Large & Micro Loan)
Khmer Capital Microfinance Institution Plc.
Phnom Penh
Negotiation
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Senior Sales Executive
Phnom Penh | $1000
Human Resources Manager
Kampong Som | $2000-$2500
Human Resource Manager
Siem Reap | $1000-$1200
Recruitment Consultant
Phnom Penh | Competitive Salary
Game Business Development Manager
Phnom Penh | $2500-$3000
Finance Manager
Siem Reap | $1000-$1200
PHP Developer
Phnom Penh | $300-$1,500
Operations Director
Phnom Penh | $2000-$3000
International Project Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Commercial Director
Phnom Penh | $2500-$3000