17 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Senior SQL Developer
Ly Hour Pay Pro
Phnom Penh
គណនេយ្យករ
Lycée Français René Descartes
Phnom Penh
Receptionist Intern
Chailease Royal Leasing Plc
Phnom Penh
Negotiation
Phnom Penh
Negotiation
Sale Officer
Chailease Royal Leasing Plc
Phnom Penh
Negotiation
Audit Camera
Cambodia Asia Bank
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Head of Card Operation
Cambodia Asia Bank
Phnom Penh
Negotiable
Cleaner
Cambodia Asia Bank
Phnom Penh
Negotiable
Treasury Officer
Ly Hour Pay Pro

Negotiation
Senior Accounting Officer
Cambodia Asia Bank
Phnom Penh
Negotiable
Head of Card Operation
Cambodia Asia Bank
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
Loan Officers
Cambodia Asia Bank
Phnom Penh
Negotiable
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Programmer
Phnom Penh | $800-$1200
ប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ
Siem Reap | $800 - $1,000 (negotiable)
Chief Financial Officer
Phnom Penh | $2000-$3000
Sales Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Country Manager
Phnom Penh | $4000-$4500
Head of Research & Valuation
Phnom Penh | $5000-$6000
Senior Quantity Surveyor
Phnom Penh | $2000-$3000
Project Manager
Phnom Penh | $3500-$4500
Personal Assistant
Phnom Penh | $1000-$1500
កម្មសិក្សា
Receptionist Intern
Phnom Penh | Negotiation