25 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Planning Officer
Chailease Royal Leasing Plc
Phnom Penh
IT Officer
Chailease Royal Leasing Plc
Phnom Penh
Accounting Officer
Chailease Royal Leasing Plc
Phnom Penh
$300 - $700
Sales Officer
Chailease Royal Leasing Plc
Phnom Penh
Operation Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1800-$2000
Web Developer
Ly Hour Pay Pro
Phnom Penh
Senior Accountant
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$650-$750
Finance Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000-$1400
Deputy Head of IT
Saint Blanquat & A.

$2500-$3000
Senior SQL Developer
Ly Hour Pay Pro
Phnom Penh
គណនេយ្យករ
Lycée Français René Descartes
Phnom Penh
Phnom Penh
Negotiation
Sale Officer
Chailease Royal Leasing Plc
Phnom Penh
Negotiation
Audit Camera
Cambodia Asia Bank
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Head of Card Operation
Cambodia Asia Bank
Phnom Penh
Negotiable
Cleaner
Cambodia Asia Bank
Phnom Penh
Negotiable
Treasury Officer
Ly Hour Pay Pro

Negotiation
Senior Accounting Officer
Cambodia Asia Bank
Phnom Penh
Negotiable
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Software Developer (PHP)
Phnom Penh | $1000 - $2500
Head of Finance and Administration
Phnom Penh | $2200-$2700
People Lead
Phnom Penh | $1800-$2200
Assistant Finance Manager
Phnom Penh | $2100-$2600
Sales Manager
Phnom Penh | $1200-$1800
Head of Treasury
Phnom Penh | $2000-$2500
Operation Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Operation Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Sales Manager
Phnom Penh | $1200-$1800
Group HR Manager
Phnom Penh | Competitive Salary