112 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
$1500 - $2000
Phnom Penh
$1500 - $2000
Digital Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500 - $2000
Phnom Penh
Competitive
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiate
Head of Human Resources
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$4000-$7000
Head of Human Resources
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3000 - $5000
Head of Sales
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3000
N/A
Hattha Bank Plc
Phnom Penh
Negotiation
Country Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $4000
Phnom Penh
Phnom Penh
$3000-$5000
Sales Officer
AEON SPECIALIZED BANK (CAMBODIA) PLC
Kampong Som
មន្រ្ដីឥណទាន
AEON SPECIALIZED BANK (CAMBODIA) PLC
Kampong Som
Executive Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$4000-$6000
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Finance Manager
Phnom Penh | $2000 - $3000
School Administration Manager
Phnom Penh | $1800 - $2000
Marketing and Admission Director
Phnom Penh | $3500 - $4500
Media Manager
Phnom Penh | Up - $1800
Arts Manager and Program Coordinator
Phnom Penh | $1500 - $2000
Production Planner, Footwear
Phnom Penh | $1500 - $1700
Human Resources Director
Phnom Penh | $2500 - $3000
Branch Manager
Phnom Penh | $2000 - $3000
កម្មសិក្សា