110 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiate
Head of Human Resources
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$4000-$7000
Head of Human Resources
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3000 - $5000
Head of Sales
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3000
N/A
Hattha Bank Plc
Phnom Penh
Negotiation
Country Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $4000
Phnom Penh
Phnom Penh
$3000-$5000
Credit Collection
AEON SPECIALIZED BANK (CAMBODIA) PLC
Kampong Som
Sales Officer
AEON SPECIALIZED BANK (CAMBODIA) PLC
Kampong Som
មន្រ្ដីឥណទាន
AEON SPECIALIZED BANK (CAMBODIA) PLC
Kampong Som
Executive Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$4000-$6000
Senior Officer, Credit Marketing
Khmer Capital Microfinance Institution Plc.
Phnom Penh
Negotiable
Supervisor, Credit Marketing
Khmer Capital Microfinance Institution Plc.
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Deputy Channel Manager
Phnom Penh | $2000 - $2500
Sale Manager (Chinese Speaking)
Phnom Penh | $2000 - $2500
Communication and Fund-Raising Director
Phnom Penh | $2300 - $2500
Dean school of languages
Phnom Penh | upto $2500
Head Enterprise Risk Management
Phnom Penh | $ 4000 - $ 6000
Digital Marketing Manager
Phnom Penh | $1000 - $3000
Frontend Software Developer
Phnom Penh | $3000 - $6000
Head, Financial Management
Phnom Penh | $3000 - $5000
Brand Manager
$1000 - $3000
កម្មសិក្សា