19 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Senior Software Developer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$600
Supervisor, Credit Assessment (Large & Micro-Loan)
Khmer Capital Microfinance Institution Plc.
Phnom Penh
Competitive
Phnom Penh
Competitive
Priority Bank Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive Salary
Customer Service Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive Salary
Phnom Penh
$300 UP
Head of Treasury
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$2000
Assistant Relationship Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$1000
Internal Auditor
Chailease Royal Leasing Plc
Phnom Penh
Hard Collection Officer
Chailease Royal Leasing Plc
Phnom Penh
Competition
Phone Collection
Chailease Royal Leasing Plc
Phnom Penh
Full-Time
My Accounts Receivable
Phnom Penh
$900+ with bonuses and incentives
Phnom Penh
Competitive
Senior Credit Officer-SME
Khmer Capital Microfinance Institution Plc.
Phnom Penh
Competitive
Human Resources, Senior/Officer
Khmer Capital Microfinance Institution Plc.
Phnom Penh
Competitive
Branch Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive Salary
Relationship Manager
Saint Blanquat & A.
Siem Reap
Competitive Salary
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Education Program Manager
Phnom Penh | $1500
Senior Accountant
Phnom Penh | $600 - $800
Sales Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Admin & HR supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Finance supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Facilities supervisor
Phnom Penh | $600-$800
Loan Operation Manager
Phnom Penh | $3000-$5000
Integration Specialist
Phnom Penh | $2500-$3500