97 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
Senior Tax Officer
Asianerial Advisory Int Co.,Ltd
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Negotiable
Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
IT Middleware Administration Officer
Hattha Kaksekar Limited
Phnom Penh
Senior Manager, Customer Service
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$2500
Officer, Procurement
Hattha Kaksekar Limited
Phnom Penh
Officer, Asset Maintenance (01 post.)
Hattha Kaksekar Limited
Phnom Penh
Supervisor, Procurement (01 post.)
Hattha Kaksekar Limited
Phnom Penh
Office, Fraud Investigation (01 post.)
Hattha Kaksekar Limited
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Senior Quantity Surveyor
Phnom Penh | Up to $4300
Senior Procurement Officer
Phnom Penh | Up to $1800
Logistic Officer
Phnom Penh | Up to $1000
Communications Officer
Phnom Penh | Up to $1500
School Administration Manager
Phnom Penh | Up to $2000
Site and Facilities Manager
Phnom Penh | Up to $2000
Finance Manager
Phnom Penh | $2000-$2500
Business Development Manager
Phnom Penh | $1000-$1300
Senior Manager, Customer Service
Phnom Penh | $1500-$2500
កម្មសិក្សា