17 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Siem Reap
$180-$220
HRBP
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$2000
Phnom Penh
$300
Phnom Penh
$200-$400
Marketing Supervisor (FMCG)
Wilmar Cambodia - Laos - Vietnam
Banteay Meanchey...
$500-$600
Sales Executive On-Trade
Celliers d'Asie
Phnom Penh
ចុងភៅ
Bagatelle
Phnom Penh
$300-$400
Phnom Penh
$200-$300
Business Development Specialist - Management Trainee
Wilmar Cambodia - Laos - Vietnam
Phnom Penh
Marketing Management Trainee
Wilmar Cambodia - Laos - Vietnam
Phnom Penh
Senior Recruitment Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$700-$800
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Commercial Director
Phnom Penh | $2500-$3000
HR Manager
Phnom Penh | $1000-$1500
Quality Manager
Kandal | $800-$1000
Personal Assistant
Phnom Penh | $1000
Internal Audit Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Finance Manager
Phnom Penh | $1500
HRBP
Phnom Penh | $1500-$2000
Recruitment Coordinator
Phnom Penh | $700-$1200
Technical Sales Specialist
Phnom Penh | $650-$1000