60 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Bartender
SOVANNAPHUMI Restaurant & Lounge
Phnom Penh
Negotiable
Waiter/Waitress
SOVANNAPHUMI Restaurant & Lounge
Phnom Penh
Negotiable
Head Server
SOVANNAPHUMI Restaurant & Lounge
Phnom Penh
Negotiable
Structural Engineers
TH F&B Co., Ltd
Phnom Penh
Negotiate
Quantity Surveyor
TH F&B Co., Ltd
Phnom Penh
Negotiate
Phnom Penh
Negotiate
MEP Designer
TH F&B Co., Ltd
Phnom Penh
Negotiate
Interior Designers
TH F&B Co., Ltd
Phnom Penh
Negotiate
Architects
TH F&B Co., Ltd
Phnom Penh
Negotiate
Barista Trainer
Bayon Coffee Academy
Phnom Penh
Sales and Marketing Manager
Bayon Coffee Academy
Phnom Penh
Phnom Penh
ជំនួយការរដ្ដបាល
Wilmar Cambodia - Laos - Vietnam
Phnom Penh
USD300-USD350
Senior Cake Decorator
TH F&B Co., Ltd
Phnom Penh
Web Developer
TH F&B Co., Ltd
Phnom Penh
Operations Manager
TH F&B Co., Ltd
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Media Planner
Phnom Penh | Negotiable
Media Manager
Phnom Penh | Negotiable
Account Director
Phnom Penh | Negotiable
Senior Activation Manager
Phnom Penh | $1500-$3000
Executive Director
Phnom Penh | $5000-$6000
Senior Account Manager
Phnom Penh | ($1500-$2000
Junior iOs Developer
Phnom Penh | 500$ - 800$
ICT Lead
Phnom Penh | Up to $3000
កម្មសិក្សា