27 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
Japanese Commis
The Penthouse Residence
Phnom Penh
Japanese Chef
The Penthouse Residence
Phnom Penh
Sous Chef Pastry
The Penthouse Residence
Phnom Penh
Head service/Captain
The Penthouse Residence
Phnom Penh
Bartender/Barman
The Penthouse Residence
Phnom Penh
Hostess/Host
The Penthouse Residence
Phnom Penh
Phnom Penh
Production/Delivery
Tangy Turtle Probiotics
Phnom Penh
$200-$240
Operations Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3000
International Project Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000-$3000
Phnom Penh
​Negotiation
Phnom Penh
Negotiation
Phnom Penh
$350-$400
Siem Reap
$180-$220
HRBP
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1500-$2000
Phnom Penh
$300
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Senior Sales Executive
Phnom Penh | $1000
Human Resources Manager
Kampong Som | $2000-$2500
Human Resource Manager
Siem Reap | $1000-$1200
Recruitment Consultant
Phnom Penh | Competitive Salary
Game Business Development Manager
Phnom Penh | $2500-$3000
Finance Manager
Siem Reap | $1000-$1200
PHP Developer
Phnom Penh | $300-$1,500
Operations Director
Phnom Penh | $2000-$3000
International Project Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Commercial Director
Phnom Penh | $2500-$3000