8 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
QA Manager
Cambodian Gateway Underwear
Kampong Som
Negotiable
Compliance Manager
Saint Blanquat & A.
Kandal
$1500-$2300
Shipping Manager
Cambodian Gateway Underwear
Kampong Som
$800-$1000
Officer
Cambodian Gateway Underwear
Kampong Som
Negotiate
Electrician
Cambodian Gateway Underwear
Kampong Som
$250-$350
Shipping Supervisor
Cambodian Gateway Underwear
Kampong Som
$500-$800
DRIVER
Cambodian Gateway Underwear

$300-$350
Officer
Cambodian Gateway Underwear
Kampong Som
$250~$300
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Software Developer (PHP)
Phnom Penh | $1000 - $2500
Head of Finance and Administration
Phnom Penh | $2200-$2700
People Lead
Phnom Penh | $1800-$2200
Assistant Finance Manager
Phnom Penh | $2100-$2600
Sales Manager
Phnom Penh | $1200-$1800
Head of Treasury
Phnom Penh | $2000-$2500
Operation Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Operation Manager
Phnom Penh | $1800-$2000
Sales Manager
Phnom Penh | $1200-$1800
Group HR Manager
Phnom Penh | Competitive Salary