9 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Compliance Manager
Saint Blanquat & A.
Kandal
$1500-$2300
Shipping Manager
Cambodian Gateway Underwear
Kampong Som
$800-$1000
Officer
Cambodian Gateway Underwear
Kampong Som
Negotiate
Electrician
Cambodian Gateway Underwear
Kampong Som
$250-$350
Shipping Supervisor
Cambodian Gateway Underwear
Kampong Som
$500-$800
DRIVER
Cambodian Gateway Underwear

$300-$350
Officer
Cambodian Gateway Underwear
Kampong Som
$250~$300
Supply product leader
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$750-$1000
Quality Team leader
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Negotiable
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Programmer
Phnom Penh | $800-$1200
ប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ
Siem Reap | $800 - $1,000 (negotiable)
Chief Financial Officer
Phnom Penh | $2000-$3000
Sales Manager
Phnom Penh | $2000-$3000
Country Manager
Phnom Penh | $4000-$4500
Head of Research & Valuation
Phnom Penh | $5000-$6000
Senior Quantity Surveyor
Phnom Penh | $2000-$3000
Project Manager
Phnom Penh | $3500-$4500
Personal Assistant
Phnom Penh | $1000-$1500
កម្មសិក្សា
Receptionist Intern
Phnom Penh | Negotiation