32 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
Phnom Penh
$200-$400
Phnom Penh
$200-$300
Phnom Penh
$250-$450 USD (អាចចរចារបាន)
Procurement Supervisor
Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM)
Phnom Penh
Negotiation
Operation Manager
Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM)
Phnom Penh
Negotiation
IT Specialist
DYNAMIC GROUP
Phnom Penh
Sales Admin
DYNAMIC GROUP
Phnom Penh
Warehouse Assistant
DYNAMIC GROUP
Phnom Penh
Field Promoter
DYNAMIC GROUP
Battambang...
Phnom Penh
Recruitment Assistant
DYNAMIC GROUP
Phnom Penh
Graphic Designer
DYNAMIC GROUP
Phnom Penh
Medical Sales Specialist
DYNAMIC GROUP
Phnom Penh
Dental Sales Specialist
DYNAMIC GROUP
Phnom Penh
Phnom Penh
Phnom Penh
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Media Planner
Phnom Penh | Negotiable
Media Manager
Phnom Penh | Negotiable
Account Director
Phnom Penh | Negotiable
Senior Activation Manager
Phnom Penh | $1500-$3000
Executive Director
Phnom Penh | $5000-$6000
Senior Account Manager
Phnom Penh | ($1500-$2000
Junior iOs Developer
Phnom Penh | 500$ - 800$
ICT Lead
Phnom Penh | Up to $3000
កម្មសិក្សា