40 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Business Development Manager
Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM)
Phnom Penh
Negotiable
Credit Underwriting Manager
Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM)
Phnom Penh
ជាងជួសជុលរថយន្ដធុនធំ - ១ នាក់
Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM)
Phnom Penh
Digital Marketing Officer
Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM)
Phnom Penh
Division Manager (Cable)
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1100-$1500
មេកានិច
Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM)
Phnom Penh
Medical Sales Specialist
DYNAMIC GROUP
Phnom Penh
Graphic Designer
DYNAMIC GROUP
Phnom Penh
Call Contact Agent
Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM)
Phnom Penh
Call Contact Consultant
Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM)
Phnom Penh
Sale Representative
Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM)
Phnom Penh
Business Execution Officer
Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM)
Phnom Penh
Negotiable
IT Specialist
DYNAMIC GROUP
Phnom Penh
Creative Designer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$500-$800
Specialist, Sales and Application
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$1200
Manager, Regulatory Affairs
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$1200
Manager, Sales & Marketing
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1200-$1500
Manager, Product Management
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1200-$1500
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Finance Director
Phnom Penh | Up to $3000
Project Engineer
Phnom Penh | $800-$2000
Electrical Engineer
Phnom Penh | $600-$1500
Environmental Officer
Phnom Penh | $800-$1100
Advocacy Manager
Phnom Penh | $1500-$2000
Executive Director
Battambang | $3000
Business Development Manager
Phnom Penh | Negotiable
Division Manager (Cable)
Phnom Penh | $1100-$1500
Surveyor Manager
Phnom Penh | Up to $2500
Business Development Manager
Phnom Penh | $4000-$5000
កម្មសិក្សា