36 តំណែងដែលអ្នកស្វែងរក w
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Phnom Penh
Phnom Penh
Warehouse Assistant
DYNAMIC GROUP
Phnom Penh
Creative Designer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$500-$800
Specialist, Sales and Application
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$1200
Manager, Regulatory Affairs
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800-$1200
Manager, Sales & Marketing
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1200-$1500
Manager, Product Management
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1200-$1500
Phnom Penh
Phnom Penh
អ្នកបើកបរឡានស៊ីទែន
Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM)
Phnom Penh
Fleet Officer
Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM)
Phnom Penh
Digital Marketing Officer
Bright Victory Mekong Petroleum Import & Export Co., Ltd (BVM)
Phnom Penh
Phnom Penh
$1000-$1500
Phnom Penh
Phnom Penh
to be discussed
Phnom Penh
Phnom Penh
$200-$400
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Plantation Manager
Kampong Som | $1000-$1500
Head of Finance and Administration
Phnom Penh | $2000-$3000
Specialist, Sales and Application
Phnom Penh | $800-$1200
Manager, Regulatory Affairs
Phnom Penh | $800-$1200
Manager, Sales & Marketing
Phnom Penh | $1200-$1500
Fulfillment Manager
Phnom Penh | $2000-$4000
Sales Representative
Phnom Penh | $1000-$1500
Manager, Product Management
Phnom Penh | $1200-$1500
Business Development Manager
Phnom Penh | $1300
វិស្វករសំណង់
Phnom Penh | $1500-$2000
កម្មសិក្សា