អាស័យដ្ឋាន
#46a, Monivong Blvd, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
លេខកូដការងារ
BDM-8730-0720
ប្រភេទនៃការងារ
Business & Strategic Management
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Apply to this position

Business Development Manager

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Bright Victory Mekong Petroleum Import - Export Co., Ltd (BVM) is a petroleum importer operating in Cambodia since 2008 by providing quality gasoil and gasoline nationwide. We are looking for a Business Development Manager who will be based in Head Office to support and grow our business. It is expected to be filled as soon as possible. 

Currently, we are looking for a Business Development Manager.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Assist to develops negotiating strategies and positions by studying integration of new venture with the company and examines risks and potentials for business opportunities.
 • Planning and coordinating the development of primary and secondary market research studies in support of strategic planning and specific marketing initiatives, as required, and presents findings of studies.
 • Interpreting, evaluating, and interrelating research data and developing integrated business analyses and projections for incorporation into strategic decision-making
 • Leading ongoing reviews of processes and developing optimization strategies to improve those processes
 • Monitoring project progress by tracking activity; resolving problems; publishing progress reports, recommending actions
 • Performing daily, weekly, and monthly reviews and analyses of current processes using operational metrics and reports
 • Creating informative, actionable, and repeatable reporting that highlights relevant business trends and opportunities for improvement

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Master or Bachelor's degree in Business Administration, Economic Sciences, etc.           
 • At least three years of business development experience or other equivalences.
 • High capability to handle multiple tasks and complexities as per a number of different projects will be implemented at the same time
 • Be mature to work in collaboration with staff, department manager and other people at senior level both within internally and externally
 • Knowledge and understanding of research design, quantitative and qualitative analysis tools and experience coordinating fieldwork
 • Strong conceptualization and analytical skills and capacity to contribute to future planning
 • Good at the inter-personal skill, customer service, and selling skills
 • Computer literacy of MS Word, Excel, PowerPoint, Visio, Publisher, and Power BI

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Saturday 12 September 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22