ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Head Enterprise Risk Management
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$ 4000 - $ 6000
Digital Marketing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000 - $3000
Head, Financial Management
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3000 - $5000
Brand Manager
Saint Blanquat & A.

$1000 - $3000

$2000 - $4000
Battambang
$1200-$1700
Phnom Penh
$1200-$1700
Head of Human Resources
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$4000-$7000
Phnom Penh
$1200-$1800
Production Planner (Footwear)
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1200-$1800

Competitive
Head of Sales (Cybersecurity & Cloud Solutions)
S.A. INVESTMENT HOLDINGS PTE.LTD

Competitive

Competitive
Advertising Sales Manager
Innity (Cambodia) Co., Ltd.
Phnom Penh
Competitive
Phnom Penh
$500-$1000
Country Manager (Khmer Speaking)
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
Assistant.e du Principal
The EFI - École Française Internationale
Phnom Penh
Competitive
Sales Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2500-$5000
Pharmacist Analyst
Sanisphere
Phnom Penh
$400 - $600
Phnom Penh
$300-$400
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Head Enterprise Risk Management
Phnom Penh | $ 4000 - $ 6000
Digital Marketing Manager
Phnom Penh | $1000 - $3000
Head, Financial Management
Phnom Penh | $3000 - $5000
Brand Manager
$1000 - $3000
Head of Human Resources
Phnom Penh | $4000-$7000
Production Planner (Apparel & Equipment)
Phnom Penh | $1200-$1800
Production Planner (Footwear)
Phnom Penh | $1200-$1800
កម្មសិក្សា