ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
Technical Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000 - $3000
Phnom Penh
Competitive
Recruitment Assistant
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
Senior Recruitment Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
IT Project Supervisor
Saint Blanquat & A.

$1800 - $2000
Marketing and Admission Director
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3500 - $4500
Branch Principal
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$5000
Operation Director
Saint Blanquat & A.

$4000 - $7000
Financial Controller
Saint Blanquat & A.

$2800 - $3000
Planning and Development Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$4000 - $6000
Structural Engineer Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$1000 - $2000
Director of Operations
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Very Competitive
Architect Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3500 - $5000
Deputy Channel Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000 - $2500
Sale Manager (Chinese Speaking)
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$2000 - $2500
Phnom Penh
$2300 - $2500
Phnom Penh
$3500 - $4500
Dean school of languages
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
upto $2500

$847 - $975
Head Enterprise Risk Management
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$ 4000 - $ 6000
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
Technical Manager
Phnom Penh | $2000 - $3000
IT Project Supervisor
$1800 - $2000
Marketing and Admission Director
Phnom Penh | $3500 - $4500
Branch Principal
Phnom Penh | $5000
Operation Director
$4000 - $7000
Financial Controller
$2800 - $3000
Director of Operations
Phnom Penh | Very Competitive
Architect Manager
Phnom Penh | $3500 - $5000
Deputy Channel Manager
Phnom Penh | $2000 - $2500
Sale Manager (Chinese Speaking)
Phnom Penh | $2000 - $2500
កម្មសិក្សា