ដំបូន្មានសម្រាប់បេក្ខជន
កែលម្អពាក្យសុំធ្វើការងាររបស់អ្នក
សំនួរដែលត្រូវបានសួរក្នុងពេលធ្វើបទសម្ភាសន៍។, របៀបក្នុងការសរសេរប្រវត្តិរូបសងេ្ខបឲ្យបានល្អ Top Job Cambodia
STEM: Careers of the Future
Download Cambodia's first career guide for students
Read more about Cambodia's top 20 careers in STEM that provide the best career opportunities for you!
ព័ត៌មានថ្មីៗពីការងារ (ប្រាកខែ <១០០០$)
HR Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $1800
Head of Risk & Compliance
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$4000-$6000
Head of Human Resources
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$3000 - $5000
Phnom Penh
$2000-$3000
Quantity Surveyor Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Contract Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
$800
Phnom Penh
$4000-$6000
Mall Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive Salary
Leasing Manager
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3500
Country Manager
VANTAGE FX
Banteay Meanchey
ERP System Developer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Competitive
UI & UX Designer
Morakot Technology

Head of Sales
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $3000
SALES MANAGER
PETRA OIL
Phnom Penh
React Native
Morakot Technology
Phnom Penh
Web Developer
Morakot Technology
Phnom Penh
Compliance Officer
Saint Blanquat & A.
Phnom Penh
Up to $ 1500
English Teacher
Lycée Français René Descartes
Phnom Penh
Competitive
សំរាប់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង (ប្រាក់ខែ >1000$)
មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់រឺអ្នកដែលមានជំនាញ >1000$
HR Manager
Phnom Penh | Up to $1800
Head of Risk & Compliance
Phnom Penh | $4000-$6000
Head of Human Resources
Phnom Penh | $3000 - $5000
Senior Consultant (Financial Consulting)
Phnom Penh | $2000-$3000
Head of People & Culture Development
Phnom Penh | $4000-$6000
Mall Manager
Phnom Penh | Competitive Salary
Leasing Manager
Phnom Penh | Up to $3500
ERP System Developer
Phnom Penh | Competitive
Head of Sales
Phnom Penh | Up to $3000
កម្មសិក្សា