ក្រុមហ៊ុន
Daehan Group
អាជីវកម្ម
Automotive
អាស័យដ្ឋាន
Head Office: at Koh Pich
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Siem Reap
លេខកូដការងារ
CT-8299-0220
ប្រភេទនៃការងារ
Installation, Maintenance & Repair
អាជីវកម្ម
Automotive
Apply to this position

ជាងជួសជុលឡាន

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Daehan Group: currently, we are looking for a candidate in the position Car Technician.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Responsible for the maintenance and repair of all vehicles and equipment assigned to departments and divisions
 • Implements and monitors a preventative maintenance program to assure cost effective maintenance and a scheduled maintenance program to provide maintenance by manufacturers specifications
 • Maintains a complete inventory system through recording of all expenditures and income of each vehicle, maintenance equipment, fuel, repair parts, supplies, etc
 • Implements and maintains a mechanic training and certification program to provide needed technical skills for mechanics in repair of automobiles and heavy equipment
 • Enforces city safety practices and procedures and ensures employees receive appropriate safety training
 • Supervises all Fleet Services employees; trains, evaluates and disciplines employees
 • Welds; replaces parts; repairs parts; repairs electrical systems; diagnoses vehicles for minor body and fender work; performs tune ups and engine overhauls; troubleshoots problems when needed
 • Checks all repair work performed in shop for completeness. This includes physical inspections and road tests before vehicle is turned back to user
 • Performs related duties as required

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

Able to speak English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Valid Driver’s License Holder
 • Valid Car Repair Certification Holder
 • Have a minimum 3 years of related experience
 • Able to work independently and efficiently to meet deadlines
 • Strong Understanding of automotive technology
 • Able to speak English

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 10 March 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22