អាស័យដ្ឋាន
#46a, Monivong Blvd, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
លេខកូដការងារ
CC-8956-0920
ប្រភេទនៃការងារ
Accounting, Banking, Finance & Insurance
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Apply to this position

Cheque Collector

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Bright Victory Mekong Petroleum Import - Export Co., Ltd (BVM) is a petroleum importer operating in Cambodia since 2008 by providing quality gasoil and gasoline nationwide. We are looking for a Cheque Collector who will be based in Head Office to support and grow our business.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Collect customer payments in accordance with payment due dates
 • Provide timely follow-up on payment arrangements
 • Mail/Call correspondence to customers to encourage payment
 • Prepare written statements to related stakeholders when the customer fails to respond.
 • The Collector keeps records of collections and status of accounts.
 • Sort and file correspondence pertaining to customers that need to be collected.
 • Performs various administrative functions for assigned accounts, such as recording address changes and purging the records of deceased customers.

កំរិតនៃការអប់រំ

Certification

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Fresh Graduate / Entry level

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Under or Fresh Graduate Bachelor’s degree in business, marketing, economics or related field.
 • Dynamic and hard-working
 • Good written and verbal communication skills
 • Competency in Microsoft applications including Word, Excel, and Outlook.
 • Able to work comfortably in a fast-paced environment.
 • Must have attention to detail
 • Creative, self-disciplined and capable of identifying and completing critical tasks independently and with a sense of urgency

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Thursday 15 October 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22