អាស័យដ្ឋាន
#46a, Monivong Blvd, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
លេខកូដការងារ
CSR-8875-0820
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Apply to this position

Corporate Sales Representative

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Bright Victory Mekong Petroleum Import - Export Co., Ltd (BVM) is a petroleum importer operating in Cambodia since 2008 by providing quality gasoil and gasoline nationwide. We are looking for a Corporate Sales Representative who will be based in Head Office to support and grow our business. It is expected to be filled as soon as possible.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Meet or exceed the assigned sales and revenue targets through acquiring new corporate customers and retain existing customers
 • Negotiate sales contracts with prospective clients
 • Help to determine pricing, promotions, and negotiations
 • Give sales presentations to prospective clients and prepare weekly and monthly reports
 • Collect supporting documents and prepare credit application with the provision of strong analysis, recommendation, and business justification
 • Contribute to business success by initiating and participating in various cold-calling and marketing activities
 • Leverage and expand the customer relationship to maximize referral (customer to customer) and business opportunities
 • Provide a high standard of service to customers at all times and address customer’s complaints/issues in a professional manner
 • Manage quality customer portfolio, maintain accurate records, and always follow the company’s policies and procedures
 • Be vigilant on any early credit warning signs and produce an immediate report on potential financial or operations losses
 • Stay updated with the company’s product suite, marketing campaigns, competitor’s activities, and industry

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

3-year

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Manager (Staff supervisor,...)

កំរិតនៃភាសា

Khmer and English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Minimum bachelor’s degree Or lower degree with a minimum 3-year experience in a similar position
 • Computer literacy
 • ·Proven sales and service record
 • Financial background with good knowledge in credit assessment
 • Customer focus and strong communication skills
 • Strong analytical skills with the ability to articulate complex issues
 • Confidence, proactive and ability to work under pressure
 • Good planning, negotiation, problem-solving & organizational skills
 • Desire to go extra and beyond responsibilities
 • Be a team player and like to deal with challenges

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Wednesday 30 September 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22