ក្រុមហ៊ុន
LHN Group Pte Ltd
អាស័យដ្ឋាន
Street Duong Ngeap III, Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
FT-8345-0220
ប្រភេទនៃការងារ
Installation, Maintenance & Repair
អាជីវកម្ម
Hospitality
Apply to this position

Facilities Technician

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

LHN Group: Currently, we are looking for a Facilities Technician.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • To assist the Facilities Executive/Officer in carrying out technical aspect of the estate maintenance program.
  • To work closely with all M&E service providers in carrying out preventive maintenance on all assets within the estate during the DLP.
  • To carry out handyman duties like simple repairs and rectification works not covered by DLP.
  • To carry out utilities meter readings.

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • Minimum 1 years experience in similar capacity
  • Possess initiative, willingness to learn
  • Independent, Team player with good communication and hands-on skills

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Thursday 30 April 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22