អាស័យដ្ឋាន
#46a, Monivong Blvd, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
FM-9174-1120
ប្រភេទនៃការងារ
Accounting, Banking, Finance & Insurance
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Apply to this position

Finance Manager

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Bright Victory Mekong Petroleum Import-Export Co., Ltd (BVM) is a petroleum importer operating in Cambodia since 2008 by providing quality gasoil and gasoline nationwide. We are looking for Finance Manager.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Manage & oversee the daily operations of the finance and accounting department
 • Monitor & analyze accounting data and produce financial reports related to budgets, account payables, account receivables, expenses etc.,
 • Interpret financial reports to management and stakeholders, and provide advice how the company and future business decisions might be impacted
 • Develop long-term business plans base on these reports
 • Review, monitor and manage budgets
 • Develop strategies that work to minimize financial risks
 • Analyze market trends and competitors
 • Establish and enforce proper accounting methods, policies and principles
 • Improve systems and procedures and initiate corrective actions
 • Assign projects and direct staff to ensure compliance and accuracy
 • Meet financial accounting objectives
 • Establish and maintain physical files and records to document transactions

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • University Degree in finance, accounting or equivalent related fields
 • Proven working experience as Accounting Manager, Accounting Supervisor or Finance Manager
 • Ability to analyze and interpret large amounts of data
 • Proven knowledge of bookkeeping and accounting principles, practices, standards, laws and regulations
 • High attention to detail and accuracy
 • Ability to direct and supervise
 • Be flexible, challenging, honest, hard-working and high responsibilities
 • Thorough understanding of business principles and practices
 • Good knowledge of English both speaking and writing
 • Good knowledge of MS Office Excel and Word and accounting software: SAGE, Peachtree or QuickBook

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Saturday 28 November 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22