ក្រុមហ៊ុន
Arrow Shipping Agency Co., Ltd.
អាជីវកម្ម
Logistics
អាស័យដ្ឋាន
33-34, 2nd Floor, Room 203, St. 114, Sangkat Monorom, Khan 7 Makara, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
លេខកូដការងារ
HRM-8203-0120
ប្រភេទនៃការងារ
Human Resources
អាជីវកម្ម
Logistics
Apply to this position

HR & Admin Executive / Asst. Manager

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Arrow Shipping Agency Co., Ltd: currently, we are looking for a candidate in the position HR & Admin Executive / Asst. Manager. HR & Admin Executive / Asst. Manager will responsible for monitor and manage Human Resources and Administration function.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Prepare employee recruitment, rotation, promotion and termination processes agree with Company needed for PNP and Sihanouk
 • Create and maintain personnel administration data through HRIS for PNP and Sihanouk
 • Monitor employee daily absence
 • Control employee leave balance
 • Calculate employee working overtime, verify medical claims, verification attendance allowance for monthly salary payment for PNP and Sihanouk
 • Prepare monthly employee salary for PNP and Sihanouk
 • Calculate monthly employee income tax and prepare income tax report for PNP and Sihanouk
 • Prepare monthly employee insurance premium (workmen compensation) for PNP and Sihanouk
 • Create and send for approval for salary, income tax, insurance premium and other employee cost through SAP
 • Manage employee training program
 • Control implementation of company policy and procedures
 • Prepare Monthly Employee Report for PNP and Sihanouk
 • Prepare monthly payroll and annual payroll budget
 • Prepare reconciliation for annual income tax payment, Social Security Fund

ចំនួនក្រុមការងារ

20

ការធ្វើការរាយការណ៏

Location Head in Cambodia

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

At 2 years of experiences in HR & Admin function

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

English, Khmer

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Good command of English
 • Competency in HR & Administrative function
 • Hands on in recruitment, performance management, training, payroll
 • Contact with government for tax and social securitiy fund

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 31 March 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22