ក្រុមហ៊ុន
Victory Logistics Co., Ltd
អាស័យដ្ឋាន
No. 1008AB, Kampuchea Krom Blvd (St. 128), Sangkat Teuk Laok 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$400-$500
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
13th Salary
លេខកូដការងារ
IO-8188-0120
ប្រភេទនៃការងារ
IT & Software Development
អាជីវកម្ម
Logistics
Apply to this position

IT Officer

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Victory Logistics Co., Ltd: currently, we are looking for a candidate in the position IT Officer.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • Install Software and hardware
  • Provide overall IT support to all users in internal & external and other System Application
  • Manages, Monitoring, maintenance, development, upgrade, and supports all IT systems, including servers, operating systems, hardware, software
  • Sets up and manages the email accounts on the server and user devices
  • Manage company’s workstation, IT assets and inventory updating
  • Involve with new Service and Company’s system

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • Have bachelor degree in Management of Information Technology or related field
  • Be at least 2 years of experiences in IT
  • Excellent knowledge of computer hardware and software systems
  • Hand-on experience with computer networks

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Thursday 18 June 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22