ក្រុមហ៊ុន
HRFirst Consulting
អាជីវកម្ម
Human Resources
នយោជិក
<10
អាស័យដ្ឋាន
#08f,St.210,Sangkat Teuk Laak 3,Khan Toul Kork, Phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
RC-8461-0420
ប្រភេទនៃការងារ
Consultant
អាជីវកម្ម
Human Resources
Apply to this position

Recruitment Consultant

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

HRFirst Consulting: Currently, we are looking for a Recruitment Consultant.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Develop and update job descriptions, job specification, and job announcement
 • Prepare recruitment materials and post jobs to appropriate job channels
 • Fill the client’s job vacancies or workforce demands both current and future needs with the right time, candidate, and cost
 • Source and recruit candidates by using the database, social media, networks, etc
 • Explore and maintain good relations with candidates and client and attract potential candidates
 • Screen candidates resume and job application, and conduct interviews using reliable recruiting and selecting tools/ methods to filter candidates within schedule
 • Prepare the contract for a client
 • Negotiate and keep follow up between client & candidates
 • Reference and background checks
 • Provide support in recruitment activities in terms of interview coordination and recruitment advertisement;
 • To build and promote employer branding programs. These activities may include (but not limited to) activating career fairs/forum, developing/distributing marketing materials, and building relationships with targeted labor sources (such as career fairs organizers, university, education or training institutes, etc.)
 • Do a daily, weekly, monthly, and yearly recruitment reports and regularly submit to Senior

កំរិតនៃភាសា

English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Minimum bachelor degree in business administration or any related field
 • Minimum 1 year in recruitment function in related industry
 • Experienced in HR consulting firm is a plus
 • Knowledge of general human resource functions/discipline
 • Knowledge of employer branding approaches; job analysis, evaluation, and design of job description; internal and external recruitment & selection techniques; staffing projection
 • Knowledge of Cambodian labor law and practices; complaint solution & conflict management; principles of survey creation, administration, and evaluation;
 • Ability to collaborate in a large group, delegate, and partner with others
 • Basic skills in Word/Excel/PowerPoint, and education/learning software
 • Strong written, verbal, and active listening skills
 • Strong leadership and learning agility

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Thursday 30 April 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22