ក្រុមហ៊ុន
PwC
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
អាស័យដ្ឋាន
92, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea,
58C Preah Sihanouk Blvd (274), Phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Freelance
ពេលវេលាធ្វើការ
Internship
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Up to $500
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Working at PwC means working with a range of customers and inspirational colleagues under extensive employment conditions that have been put together with due consideration for your future growth and a flexible approach to work and life. We will take account of your personal circumstances. At PwC, you will work with a variety of customers and co-workers and become familiar with a number of different sectors at our financial services practice: banks, insurers, asset management, real estate and pension funds. We serve customers operating in the financial services sector both nationally and internationally. At PwC, we can offer you a broad financial services (FS) experience!

Our employee benefits:

An open working atmosphere, where you can practice a lot of feedback and receive feedback;

A knowledge organization where you can learn from, and grow into, a top specialist;

Team events;

The ability to work abroad after a number of years;

Many trainings, both focused on soft skills and subject matter;

The ability to employ you within the regular working hours for Corporate Responsibility, different networks, diversity, innovation and / or recruitment;

A lot of coaching and an eye for your personal development;
លេខកូដការងារ
2937
ប្រភេទនៃការងារ
Business & Strategic Management
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
Apply to this position

Research Assistance (Cambodia/Korea)

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

PwC: Currently, we are looking for a Research Assistance.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • Researching Camodia Financial Services Market
  • Supporting Establishment of  Business Requirement for Corebanking System 

ចំនួនក្រុមការងារ

10 (5 Cambodian / 5 Korean)

ការធ្វើការរាយការណ៏

  • PM, Director

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

(Optional) Experience of working in Financial Services.

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Student (Undergraduate & Graduate)

កំរិតនៃភាសា

English/Khmer (Fluent)
Korean (Preferable)

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • Resume (Free format, applicant's photo included)
  • Abillity to use documentation tools(such as Word, Excel)

 

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 17 April 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22