ក្រុមហ៊ុន
Mlion Corporation Pte Ltd
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Construction
នយោជិក
10-50
អាស័យដ្ឋាន
21 Bukit Batok Crescent
#29-76 WCEGA Tower
Singapore 658065
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$500-$700
លេខកូដការងារ
SE-9079-1020
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Construction
Apply to this position

Sales Engineer in Civil and Marine Industry

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

MLION Corporation Pte Ltd is a Steel Foundation Solution and Oil & Gas provider that focuses on projects in the Asian region.
We have a full range of Foundation Solusions such as sheet piles, combination walls, spiral pipes, tie rods, beams, plates and sections for the application in the marine and civil environments.
For Oil & Gas, we provide steel pipe solutions, including welded and seamless pipes, flanges and fittings. 
 

Currently, MLION Corporation Pte Ltd is looking forward to expand the business to Phnom Penh, Cambodia.
The Sales Engineer shall be worked with Singapore Operation Team. 

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Handling cold calling to find new clients and new leads.
 • Managing customers' accounts.
 • Managing projects which the sales team closes.
 • Meet and present to consultants our solutions.
 • Successful candidate will be based in Cambodia and hired under MLION Corporation Pte. Ltd., a Singapore registered company.

ការធ្វើការរាយការណ៏

 • Director & Superior Assigned

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

At least one (1) year of sales experiences

កំរិតនៃការអប់រំ

Associate Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Comfortable with being on jobsite.
 • Must have sales background. 1 year sales experience.
 • Have construction, Engineering or Steel Background. 
 • Driving license preferred.
 • Candidate must possess at least Diploma/Advanced/Higher/Graduate Diploma, Bachelor's Degree/Post Graduate Diploma/Professional Degree in Engineering (Civil), Engineering (Marine), Engineering (Mechanical) or equivalent.
 • At least 1 or 2 Year(s) of working experience in the related field is required for this position.
 • Required language(s): English

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22