អាស័យដ្ឋាន
#46a, Monivong Blvd, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
លេខកូដការងារ
SSO-8872-0820
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Apply to this position

Sales Support Officer

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Bright Victory Mekong Petroleum Import - Export Co., Ltd (BVM) is a petroleum importer operating in Cambodia since 2008 by providing quality gasoil and gasoline nationwide. We are looking for Sales Support Officer (X 3) who will be based in Head Office to support and grow our business. It is expected to be filled as soon as possible.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Assist Sales Representative in collecting and arranging supporting documents for credit application
 • Prepare sales contracts and other administrative documents related to sales contracts
 • Issue sales orders and sales invoices
 • Assist Sales Representative in preparation of any request to senior management for support and approval
 • Check prices and contracts are up to date
 • Report monthly sales result for the sales representative
 • Support Sales Representative with general operations to help reach the team’s objectives
 • Take phone calls from customers related to sales and delivery matters
 • Assist Sales Representative in providing a high standard of service to customers at all times and addressing customer’s complaints/issues in a professional manner
 • Assist Sales Representative in managing quality customer portfolio, maintain accurate records and always follow the company’s policies and procedures
 • Be vigilant on any early credit warning signs and produce an immediate report on potential financial or operations losses
 • Stay updated with the company’s product suite, marketing campaigns, competitor’s activities, and industry

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Minimum bachelor’s degree​​ or lower degree with a minimum 2-year experience in a similar position
 • Computer literacy
 • Proven sales and service record
 • Customer focus and sound communication skills
 • Sound analytical skills with the ability to articulate complex issues
 • Confidence, proactive and ability to work under pressure
 • Good planning, negotiation, problem-solving & organizational skills
 • Desire to go extra and beyond responsibilities
 • Be a team player

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Wednesday 30 September 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22