អាស័យដ្ឋាន
#46a, Monivong Blvd, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
លេខកូដការងារ
SSS-8873-0820
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Apply to this position

Sales Support Supervisor

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Bright Victory Mekong Petroleum Import - Export Co., Ltd (BVM) is a petroleum importer operating in Cambodia since 2008 by providing quality gasoil and gasoline nationwide. We are looking for a Sales Support Supervisor who will be based in Head Office to support and grow our business. It is expected to be filled as soon as possible.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Supervise Sales Support Officers
 • Assist Sales Representative in collecting and arranging supporting documents for a credit application
 • Prepare sales contracts and other administrative documents related to sales contracts
 • Issue sales orders and sales invoices
 • Assist Sales Representative in preparation for any sales request to senior management for support and approval
 • Check and monitor prices and contracts are up to date
 • Report monthly sales result for the sales team
 • Support Sales Representative with general operations to help reach the team’s objectives
 • Take phone calls from customers related to sales and delivery matters
 • Assist Sales Representative in providing a high standard of service to customers at all times and addressing customer’s complaints/issues in a professional manner
 • Assist Sales Representative in managing quality customer portfolio, maintain accurate records and always follow the company’s policies and procedures
 • Be vigilant on any early credit warning signs and produce an immediate report on potential financial or operations losses
 • Stay updated with company’s product suite, marketing campaigns, competitor’s activities, and industry

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Manager (Staff supervisor,...)

កំរិតនៃភាសា

Khmer and English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Minimum bachelor’s degree​​ or lower degree with a minimum 3-year experience in a similar position
 • Experience in leading a team
 • Computer literacy
 • Proven sales and service record
 • Customer focus and sound communication skills
 • Sound analytical skills with the ability to articulate complex issues
 • Confidence, proactive and ability to work under pressure
 • Good planning, negotiation, problem-solving & organizational skills
 • Desire to go extra and beyond responsibilities
 • Be a team player

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Wednesday 30 September 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22